SFS 1991:595

910595.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:595

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617);

utkom från trycket

den )4juni 1991

Utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 § allmänna ordningsstadgan

(1956:617) skall ha följande lydelse.

21

Barn under femton år må ej medverka vid offentlig cirkusföreställ­

ning, tivoli- och marknadsnöjen eller därmed jämförlig offentlig tillställ­

ning. Länsstyrelsen äger dock medgiva undantag, om deltagandet kan

anses icke menligt inverka på ba rnets andliga eller fysiska hälsa.

Vid offentlig tillställning må ej förekomma hypnotiska eller därmed

likartade experiment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske

utan våda.

Om fllmförevisning vid offentlig tillställning, tävling med fordon på

väg, tävling eller uppvisning med luftfartyg, gälla särskilda föreskrifter

utöver bestämmelserna i d enna stadga.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91; 159, SkU33, rskr. 321.

^ Senaste lydelse 1982:344.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.