SFS 1992:1646

921646.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1646 Lag

Utkom från trycket

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617);

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs at t 22 § allmänna ordning sstadgan

(1956:617) skall ha följande lydelse.

22

I lokal ordningsstadga må bestämmas vilka föreskrifter som i

allmänhet skola meddelas beträffande tillträde till offentlig tillställning
och den ordning som skall iakttagas vid sådan tillställning.

Föreskrifter och anvisningar för prövning av ansökan om tillstånd att

anordna tävling eller uppvisning i motorsport samt om tid för och innehål­
let i sådan ansökan meddelas av Rikspolisstyrelsen i samråd med Vä gver­
ket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1992/93:67, bet. 1992/93: TU6, rskr. 1992/93:91.

^ Senaste lydelse 1972:184.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.