SFS 1973:1178

731178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kungl. MaJ:ts kungörelse

om ändring 1 allmänna ordningsstadgan (1956: 617);
utfärdad den 14 december 1973.

SFS 1973:1178

Utkom från trycket

den 7 januari 1974

Kungl. Majrt förordnar efter riksdagens hörande^, att 6 och 30 §§

allmänna ordningsstadgan (1956: 617) skall ha nedan angivna lydelse.

6 §- Inom stadsplanelagt område må sprängning, fyrverkeri och skjut­

ning med eldvapen ej äga rum utan tillstånd av polismyndigheten.

Den som ej fyllt aderton år må ej heller inom område, som nyss

nämnts, utan tillstånd för skjutning utomhus begagna luft- eller fjäder­
vapen, med vilket kulor, hagel eller andra projektiler kunna utskjutas.
Detsamma gäller även utanför sådant område, om ej skjutningen sker

under uppsikt av person som fyllt tjugo år.

Skjuthana som ej hör till k rigsmakten må icke tagas i bruk innan den

godkänts av myndighet, som i första stycket sägs.

30 § Vapen som använts i strid med 6 § första eller andra stycket och

för vapnet avsedd ammunition må, efter ty prövas skäligt, förklaras

förverkade till kronan.

1 Prop. 1973: 166, JuU 38, rsk r 345.

- Senaste lydelse 1972: 784.

2453

¬

background image

SFS 1973:1178

Har anordnare av offentlig tillställning begått överträdelse som i 29 §

avses, må, efter ty prövas skäligt, förklaras förverkat till kronan vad som

uppburits i avgifter eller eljest i ersättning för bevistande av tillställ­

ningen. Har vederlaget utgått i annat än penningar och finnes det ej

i behåll, må i stället värdet förklaras förverkat.

Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad enligt

denna paragraf, gälla bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med

den avvikelsen att bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid ej

gäller i a nnat fall än då rätten utsatt sådan tid.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

HANS G USTAFSSON

(Civildepartementet)

'M!

h

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.