SFS 1979:970

790970.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979: 970

Lag

Utkom från trycket

OHi änd ring i a llmänna ordningsstadgan (1956:617);

utfårdad den 29 november 1979.

den 1 1 december 1979

1 allmänna ordningssiadgi"

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om

(1956:617)

dels att 2, 12, 14-17, 27 och 28 §§ skall ha nedan angivna lydelse, ^
dels att i stadgan skall införas två nya paragrafer, 17 a och I7h§s-'

nedan angivna lydelse.

2 §2 Allmän plats inom stadsplanelagt område får inte användas fdfP^
lag, avstjälpning, försäljningsstånd, ställningar och liknande

myndighetens tillstånd. Sådan plats får inte heller i övrigt utan

^

polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens me

t

2558

Prop. 1979/80:17, KU 1 9, rskr 35.

^ Senaste lydelse 19 72; 784.

VÄ F'>

tv*!;, cf i*

¬

background image

änJarnäl för vilket den har upplåtits eller anvisats eller som inte är allmänt

SFS 1979:970

vederlaget- Tillstånd krävs dock inte för försäljning på saJutorg och liknan-

je plats som är upplåten till allmän försäljningsplats.

Innan tillstånd meddelas, skall polismyndigheten inhämta yttrande från

den kommunala nämnd som kommunen har bestämt. Om denna avstyrker,
fär tillstånd inte meddela.s.

Vid tillståndsp rövningen skall polismyndigheten ta särskild hänsyn till

gångtrafikens intresse och om tillstånd beslutas meddela de föreskrifter

behövs för att förhindra olyckshändelse.

[ fr åga om allmänna vägar gäller kravet på polismyndighetens tillstånd

endast beträffande åt gärd som inte är reglerad i väg lagen (1971: 948).

12

Offentlig tillställning får inte anordnas på allmän plats ulan tillstånd

av polismyndigheten.

Sådant tillstånd fordras även i annat fall for offentlig danstillställning,

pornografisk för eställning, cirkusforeställning, tivoli- och m-arknadsnöjen

och därmed jämförlig nöjestillställning samt tävling och uppvisning i mo-
lorsport och p rofessionell brottning.

Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, för polismyndigheten

befria en sammanslutning eller annan anordnare från skyldigheten att söka
tillstånd enligt andra stycket beträffande tillställningar av ett visst slag.

14

Ansökan om tillstånd att anordna offentlig tillställning skall göras

skriftligen i god tid före tillställningen. Om inte annat föreskrivs med stöd

av 22 § andra stycket, skall ansökningen om möjligt göras så tidigt att den
är polismyndigheten tillhanda senast på sjunde dagen före tillställningen.

Ansökningen skall innehålla uppgift om anordnaren, tiden och platsen

for lillställningen. dennas art och huvudsakliga utformning samt de åtgär­

der rörande ordning och säkerhet vid ti llställningen som anordnaren avser
att vi dtaga.

Om det behövs, får polismyndigheten förelägga anordnaren att inkomma

med ytterligare uppgifter eller själv ombesörja utredning. För undersök­
ning so m kräver särskild fackkunskap får sakkunnig anlitas på anordna-
rens bekostnad.

föreläggandet får inte avse skyldighet att tillhandahålla handting angå­

ende eller redogörelse för innehållet i dr amatisk eller annan muntlig fram­
ställning som avses förekomma vid tillställningen. Delta gäller inte, om

medgivande behövs enligt 21 § första stycket-

15 ^ Anmälan om offentlig tillställning skall göras skriftligen eller muntli-

och om möjligt så tidig t att den är polismyndigheten tillhanda senast på

dagen före tillställningen.

Anmälningen sk all innehålla uppgift om anordnaren, tiden och platsen

för tillställningen, dennas art och huvudsakliga utformning samt de åtgär-
•ler rörande ordning och säkerhet vid tillställningen som anordnaren avser

vidtaga. Om det b ehövs, för polismyndigheten förelägga anordnaren att

med när mare upplysningar i nämnda hänseenden.

'Renaste lydelse 1973:561.

5fnasie lydelse 1972:184. Ändringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

¬

background image

SFS 1979:970

2560

If, a Anordnnren skall svara för att god o rdning råder vid t ilistiiiini

Vid en offentlig tillställning, som äger rum momhus eller utomhu

. .

'A

..I_» .<^1I<-kr*c-forL'öl intr*

..

"nom

inhäcnat område, får sprit, vin eller starköl inte drickas annat än i samb-,„,

med^illåten servering av sådana drycker. Polismyndigheten får dock o

särskilda omständigheter föreligger, medge att så sker. Sprit, vi n i iu

särskilda omstanuigueici

opnt. vin e||..

starköl som inte får drickas vid tillställningen får inte heller förvaras i loka

len eller på platsen.

Polismyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs fdr att

1 \_nifmijr ..•.--•c'

"

"

«uv UDTV

rätthålla ordning och säkerhet vid tillställningen. Föreskrifterna lår inne

inne.

fatta skyldighet för anordnaren att anlita förordnade ordningsvakter och

annan personal. De får inte medföra att anordnaren belastas mcdonödiea

kostnader eller att möjligheten att hålla tillställningen onödigtvis försvhras

på annat sätt. Innan polismyndigheten meddelar föreskrifter om ordning

och säkerhet, skall myndigheten samråda med anordnaren, om denne be.
gär det och det inte är uppenbart obehövligt.

Den som inte följer de föreskrifter som polismyndigheten har meddelat

får avvisas från tillställningen.

17

Den som anordnar en offentlig tillställning i vinning ssyfte skaller

sätta polisens kostnader för ordningshållning som föranleds av tillställnine.
en. Detta gäller dock inte. om anordnaren är en sådan ideell förening5om
avses i 53 { ? 1 mom. första stycket e) kommunalskattelagen (1928:370). Er­

sättningsskyldighet får nedsättas eller efterges, om särskilda skäl förelig.

ger.

Polismyndigheten beslutar om ersättningsskyldighet. Därvid fär d et

högsta belopp som kan ha bestämls enligt 17 a § inte överskridas.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om hur polisens kostna­

der för ordningshållning skall beräknas.

17 a § Beslut med a nledning av an.sökan enligt 14 § eller anmälan enligt

15 § skall m eddelas skyndsamt. Beslutet skall innehålla de föreskrifterom

ordning och säkerhet som polismyndigheten meddelar för til lställningen.

Vidare skall beslutet innehålla uppgift om det högsta belopp som anordna­

ren kan komma att åläggas att betala i ersä ttning för polisens kostnaderlor

ordningshållning.

17 b § Om anordnaren inte har gjort ansökan enligt 14 § eller anniäbi
enligt 15 § eller inte har fullgjort ansöknings- eller anmälningsskyldig'"^'^''
inom lid som anges i dessa paragrafer och beslut enligt 17 a § på grund dä'-
av inte har kunnat meddelas före tillställningen, skall polismyniiighdf'

Ål::

I

.....

|]3r

ålägga honom a tt ersätta polisens kostnader för ordningshållningsonil"

löranletts av tillställningen, i den mån kostnaderna beror på anordnartn»
försummelse. Detsamma gäller om anordnaren inte har följt de rörcsknnc|
om ordning och säkerhet som har meddelats för tilLställningen. V ad so^
sägs i denna paragraf gäller även i fråga om anordnare som inte ät < -r.s"

ningsskyldig enligt 17 S.

Om d e kostnader som beror på anordnarens försummelse inte ka" ^

ra nas med tillräc klig säkerhet, skall polismyndigheten uppska"a

skäligt bel opp.

Senaste lydelse 1964: 677.

¬

background image

stycket fär nedsättas elle r efterges,

SFS 1979:970

om särskilda skäl föreligger.

,7 5< Beslut som en polismyndighet eller en kommunal myndighet har

meddelat pä e rund

denna stadga eller lokal ordningsstadga överklagas

hos länsstyrelsen genom besvär.

I fråga om klagan över en kommunal myndighets beslut i fall som avses i

o och 2 3 §§ och över länsstyrelsens beslut med anledning av sådan klagan
linas bestämmelser i kommu nallagen (1977; 179).

Länsstyrelsens beslut om föreläggande av vite eller om ersättningsskyl­

dighet enligt 17 eller 17 b 8 överklagas hos kammarrätten genom b esvär.

Annat besl ut av länsstyrelsen på grund av denna stadga eller lokal ord­

ningsstadga överklagas hos regeringen genom besvär. Detsamma gäller so­

cialstyrelsens beslut enligt 21 §.

Beslut som p å grund av denna stadga eller lokal ordningsstadga medde­

las av polismyndigheten, länsstyrelsen eller kammarrätten skall utan hin­
der av bes vär lända till e fterrättelse, om e j annorlunda förordnas. Detta
gäller dock inte beslut om ersättningsskyldighet enligt 17 ellerl7 b g.

2S

Den som bryter mot 2— 6 §§ eller mot en bestämmelse i lokal ord­

ningsstadga eller i reglemente eller taxa , som avses i 25 §. eller underlåter

au följa e n toreskrift eller ett förbud eller påbud som har meddelats med

slöd av 2 eller 8 § döms till böter , högst femhundra kronor.

Om förseelsen har avse tt en skyldighet av större vikt eller om avsevärd

skada eller olägenhe t har förorsakats genom förseelsen, döms till böter.
Till böter döms också den som har framkallat fara för personskada genom
att bryta mot 2 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 2 §.

Om ett barn, som inte har fylll femton år. handlar i strid mot 6 § första

eller andra stycket, skall den som har vårdnaden om barnet straffas enligt
första eller andra stycket de nna paragraf. Detta gäJler i nte, om vårdnads-

havaren ha r gjort vad som ankommer på honom för att förhindra förseel­

sen.

Denna lag träder i kr aft den I januari 1980 .

På regeringens vägnar

KARL BOO

Erik. Neergaard

(Kommundepartementet)

, lenaste lydelse.1976; 10ö3.

^nasie lydelse 1971:672.

'fil-SFS 1979

2561

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.