SFS 1982:344

820344.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:344

om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617);

uikom från trycket

den I5juni 1982

Utfärdad den 3 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om allmänna ordningsstadgan

(1956:617)

dels att 9, 12, 21 och 29 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i stadgan skall införas en ny p aragraf, 10 §, a v nedan angivna ly­

delse.

9

Med offentlig tillställning avses tävling och uppvisning i spo rt och

idrott, danstillställning, cirkusföreställning, tivoli- och marknadsnöjen,

' Prop. 1981/82:187, JuU 56, rskr 355.

Senaste lydelse 1976; 1003.

723

¬

background image

SFS 1982:344

festtåg samt tillställning av annat slag, som anordnas för allmänheten och

som icke avses i lagen om allmänna sammankomster.

Såsom offentlig skall anses jämväl tillställning, till vilken tillträde är be­

roende av medlemskap i viss förening eller av inbjudning, därest tillställ­
ningen uppenbarligen utgör del av rörelse, som föreningen eller inbjudaren

driver uteslutande eller väsentligen för anordnande av dylika tillställning­
ar, eller vilken eljest, såsom med avseende å omfattningen av den krets

som äger tillträde eller de villkor under vilka tillträde lämnas, är att jäm­

ställa med tillställning till vilken a llmänheten har tillträde.

10

Offentlig tillställning som utgör pornografisk föreställning för inte

anordnas.

12 §•• Offentlig tillställning får inte anordnas på allmän plats utan tillstånd
av polismyndigheten.

Sådant tillstånd fordras även i a nnat fall för offentlig danstillställning,

cirkusföreställning, tivoli-och marknadsnöjen och därmed jämförlig nöjes-
tillställning samt tävling och uppvisning i motorsport och professionell
brottning.

Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, för polismyndigheten

befria en sammanslutning eller annan anordnare från skyldigheten att söka
tillstånd enligt andra stycket beträffande tillställningar av ett visst slag.

21

Barn under femton år må ej medverka vid offentlig cirkusföreställ­

ning, tivoli- och marknadsnöjen eller därmed jämförlig offentlig tillställ­
ning. Länsstyrelsen äger dock medgiva undantag, om deltagandet kan an­

ses icke menligt inverka på barnets andliga eller fysiska hälsa.

Vid offentlig tillställning må ej förekomma hypnotiska eller därmed lik­

artade experiment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske utan

våda.

Om filmförevisning vid offentlig tillställning, tävling med fordon på väg,

tävling eller uppvisning med luftfartyg samt om tillställning, för vilken be­
villningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter skall utgå, gälla sär­
skilda föreskrifter utöver bestämmelserna i denna stadga.

724

29 §® Till böter eller fängelse i högst se x månader döms

1. den som anordnar offentlig tillställning i strid mot 10 § eller mot för­

bud som meddelats enligt 11 § eller anor dnar offentlig tillställning utan a tt
ha fått ti llstånd, där sådant fordras enligt 12 §;

2. den som fortsätter offentlig tillställning sedan beslut meddelats om

dess upplösning eller i strid mot förbud enligt 20 § förnyar offentlig tillställ ­

ning;

3. den som anordnar offentlig tillställning, varom anmälan skall ske,

utan att anmälan blivit rätteligen gjord, eller som, då polismyndigheten

medgivit befrielse från anmälningsskyldighet, icke ställer sig till efterrättel­

se för befrielsen stadgat villkor;

® Förutvarande 10 § upphävd genom 1969:413.

•* Senaste lydelse 1979:970.
® Senaste lydelse 1976: 1003. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1973:561.

¬

background image

4. den som lämnar oriktig uppgift eller underlåter att meddela begärd

SFS 1982:344

uppgift angående förhållande, varom polismyndigheten äger infordra upp­

lysning;

5. den som icke efterkommer av polismyndigheten för offentlig till­

ställning meddelade föreskrifter; samt

6. den som bryter mot bestämmelserna i 21 § första eller andra stycket.

Vid förse else mot 21 § först a stycket skall jämväl den som har vårdna­

den om b arnet straffas på sätt i första stycket denna paragraf sägs, därest

han icke gjort vad på honom ankommit för att förhindra förseelsen.

Den som bryter mot bestämmelsen i 16 § an dra stycket dömes, där ej

gärningen ä r belagd med straff i annan författning, till böter, högst fem­

hundra kronor.

Försummelse i fråga om anmälningsskyldighet eller med avseende å

uppgiftsskyldighet beträffande tillställning som må hållas utan tillstånd

skall dock ej föranleda ansvar, om försummelsen med hänsyn till omstän­
digheterna kan anses ursäktlig och ej vållat någon olägenhet, samt ej heller
om tillställnin gen icke kommit till st ånd.

Denna lag träder i kraft d en 1 juli 1982.

På regeringens vägna r

KARL BOO

Harald Rangnitt

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.