SFS 1970:226

700226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 226

Lag

om ändring i lagen (1956: 618) om allmänna sammankomster^

> Prop. 1970:125, ILU 47, rskr 267.

u

f)'.

given Sofiero den 5 juni 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 10—12 §§ lagen (1956: 618) om allmänna sammankoms­

ter skall ha nedan angivna lydelse.

¬

background image

1970 ^ Nr 226 och 227

477

^

r> ,

Polismyndigheten äger inställa eller upplösa allmän sammankomst, om

den hålles i strid mot 2 § eller om beslut meddelats att sammankomsten ej

må äga rum. Rätt att upplösa sammankomst föreligger jämväl, om sam-

;;

mankomsten föranleder svårare oordning eller avsevärd fara för de till-

städesvarande samt andra åtgärder visat sig otillräckliga för att återställa

ordningen eller bereda skydd för de tillstädesvarande.

1,

Befogenhet att

innehar befälsställning.

11 §.

i

Polismyndigheten äger förbjuda förnyande av allmän sammankomst, om

f

sammankomsten visat sig föranleda svårare oordning eller avsevärd fara för

de tillstädesvarande och detta ej kan förebyggas genom ordningsföreskrif­

ter eller andra åtgärder.

12 §.

Vid allmän sammankomst, som ej utgör led i undervisningen vid högre

läroanstalt, må ej förekomma h3rpnotiska eller därmed likartade experi-

ij

ment, med mindre socialstyrelsen funnit det kunna ske utan våda.

Om filmförevisning vid allmän sammankomst och om allmän samman-

:

komst, för vilken bevillningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter

"

skall utgå, gälla särskilda föreslmfter utöver bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskri-\nt och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Sofiero den 5 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.