SFS 2017:736 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

170736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 16 och 26 §§ ordningslagen

(1993:1617) ska ha följande lydelse.

3 kap.

16 §

2

Beslut enligt 14 § gäller för viss tid eller tills vidare. Beslutet ska

innehålla de villkor som Polismyndigheten har meddelat enligt 14 § andra
stycket och de villkor som kommunen har ställt upp med stöd av 15 §. Beslut
i fråga om mark som inte står under kommunens förvaltning ska också inne-
hålla en upplysning om att medgivande av markägare eller nyttjanderätts-
havare kan behövas.

Om kommunen har yttrat sig enligt 2 § ska beslutet innehålla en upplys-

ning om möjligheten att överklaga kommunens beslut enligt 13 kap. kommu-
nallagen (2017:725).

26 §

3

Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel eller enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av detta kapitel får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Dock får Polismyndighetens beslut att avslå en ansökan om
att få ta i anspråk offentlig plats inte överklagas, om beslutet föranleds av ett
avstyrkande från kommunen enligt 2 § första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av kommunens beslut i fall som avses i 1 kap. 2 §

eller i 2 § eller någon av 8–10 §§ i detta kapitel gäller bestämmelserna i
13 kap. kommunallagen (2017:725).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:590.

3 Senaste lydelse 2014:590.

SFS 2017:736

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.