SFS 1994:1427 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

SFS 1994_1427 Lag om ändring i ordningslagen (1993_1617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2936

SFS 1994:1427
Utkom från trycket
den 12 december 1994

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 31 § och 3 kap. 25 §

ordningslagen (1993:1617) skall ha följande lydelse.

2 kap.

31 § Om en anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig till-
ställning har gjort sig skyldig till en överträdelse som avses i 29 §, får
vad som har uppburits i avgifter eller i någon annan ersättning för att
bevista sammankomsten eller tillställningen förklaras förverkat efter vad
som kan anses skäligt. Om ersättningen har utgått i något annat än peng-
ar och om den inte finns i behåll, får i stället värdet förklaras förverkat.

Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt

första stycket, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

3 kap.

25 § Har en offentlig plats tagits i anspråk för varor eller någon annan
egendom i strid med bestämmelserna i 1 §, får egendomen förklaras
förverkad, om det behövs för att förebygga fortsatt överträdelse och
förverkandet inte är oskäligt.

Vapen som har använts i strid med 6 § första eller andra stycket och

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

background image

ammunition som är avsedd för vapnet, får förklaras förverkade efter vad
som kan anses skäligt.

Angående beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt

första eller andra stycket, gäller bestämmelserna om beslag i rätte-
gångsbalken.

I fråga om beslag och förverkande av spritdrycker, vin eller starköl

hos den som förtär sådana drycker i strid med lokala föreskrifter finns
bestämmelser i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m.

SFS 1994:1427

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

2937

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.