SFS 2004:489 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

040489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 10 § ordningslagen

(1993:1617) skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

Regeringen får meddela de föreskrifter om ordningen och säkerheten

i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i ham-
nen. Regeringen får överlämna åt en kommun att meddela sådana föreskrif-
ter i fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett av
kommunen helägt företag. I fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av
någon annan får regeringen överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana
föreskrifter.

Föreskrifter enligt första stycket skall ange det område i vatten och på

land inom vilket föreskrifterna skall gälla.

Vissa bestämmelser om ordningen och säkerheten på fartyg och i hamn-

anläggningar finns i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260.

SFS 2004:489

Utkom från trycket
den 11 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.