SFS 2004:489 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Ordningslag (1993:1617) / SFS 2004:489 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
040489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 10 § ordningslagen

(1993:1617) skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

Regeringen får meddela de föreskrifter om ordningen och säkerheten

i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i ham-
nen. Regeringen får överlämna åt en kommun att meddela sådana föreskrif-
ter i fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett av
kommunen helägt företag. I fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av
någon annan får regeringen överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana
föreskrifter.

Föreskrifter enligt första stycket skall ange det område i vatten och på

land inom vilket föreskrifterna skall gälla.

Vissa bestämmelser om ordningen och säkerheten på fartyg och i hamn-

anläggningar finns i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260.

SFS 2004:489

Utkom från trycket
den 11 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet