SFS 2005:901 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Ordningslag (1993:1617) / SFS 2005:901 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
050901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)

dels att 2 kap. 8 och 9 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 8 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 7 a och 11 a §§,

samt närmast före 2 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Tillstånd att täcka ansiktet

7 a § Den som enligt 4 eller 5 § är skyldig att söka tillstånd eller anmäla en
allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 1 får i samband med att
en sådan ansökan eller anmälan görs begära att deltagare i sammankomsten
skall få tillstånd att helt eller delvis täcka ansiktet.

En begäran skall vara skriftlig och ha kommit in till polismyndigheten

inom den tid som anges i 6 §.

Prövningen med anledning av ansökan, anmälan eller begäran

8 §

2 Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd att anordna allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar, om tillstånd enligt 7 a § att
helt eller delvis täcka ansiktet samt om befrielse enligt 4 § andra stycket från
skyldigheten att ansöka om tillstånd att anordna offentliga tillställningar.

Om den offentliga tillställningen avser tävling eller uppvisning i motor-

sport eller tävling eller uppvisning på väg med fordon och det för att genom-
föra tillställningen krävs beslut av länsstyrelsen i något annat avseende, prö-
vas dock frågan om tillstånd av länsstyrelsen efter samråd med polismyndig-
heten.

Anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning behand-

las av polismyndigheten som också prövar frågor om befrielse enligt 5 §
fjärde stycket från skyldigheten att göra anmälan om sammankomster eller
tillställningar.

9 § Polismyndigheten får förelägga anordnaren av en allmän samman-
komst eller offentlig tillställning att lämna uppgifter utöver vad ansökan, an-

1 Prop. 2005/06:11, bet. 2005/06:JuU3, rskr. 2005/06:72.

2 Senaste lydelse 2005:68.

SFS 2005:901

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:901

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

mälan eller begäran enligt 7 a § skall innehålla. Myndigheten får också själv
sörja för den utredning som behövs. Anordnaren är dock inte skyldig att re-
dogöra för innehållet i föredrag, tal eller dramatisk eller annan framställning
som är avsedd att förekomma vid sammankomsten eller tillställningen.

Om det med anledning av en ansökan om tillstånd att anordna eller en an-

mälan om en cirkusföreställning eller en offentlig tillställning behövs en un-
dersökning som kräver särskild fackkunskap, får polismyndigheten anlita en
sakkunnig på anordnarens bekostnad.

11 a § Beslut med anledning av en begäran enligt 7 a § skall meddelas
skyndsamt.

Tillstånd skall lämnas om risken för ordningsstörningar är obetydlig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.