SFS 2006:978 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

060978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 21 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2

kap. 4

§ ordningslagen

(1993:1617) skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan

tillstånd anordnas på offentliga platser.

Tillstånd att anordna offentlig tillställning krävs även i annat fall, om det

är fråga om offentliga danstillställningar, tivolinöjen, marknader eller lik-
nande nöjestillställningar eller tävlingar eller uppvisningar i motorsport. Om
det kan ske utan fara för ordning och säkerhet eller för trafiken, får emeller-
tid anordnaren befrias från skyldigheten att söka tillstånd enligt detta stycke
för tillställning av visst slag. Ett beslut om befrielse får förenas med villkor.

En allmän sammankomst som avses i 1 § första stycket 4 eller en cirkus-

föreställning får hållas utan tillstånd, om den med hänsyn till det väntade
deltagarantalet, den utvalda platsen och tiden för sammankomsten samt de
anordningar som avses förekomma kan antas äga rum utan fara för ordning
och säkerhet eller för trafiken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29, rskr. 2005/06:386.

SFS 2006:978

Utkom från trycket
den 30 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.