SFS 2006:1215 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Ordningslag (1993:1617) / SFS 2006:1215 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)
061215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 23 november 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 10 § ordningslagen

(1993:1617) skall ha följande lydelse.

3 kap.

10 §

2

Regeringen får meddela de föreskrifter om ordningen och säkerheten

i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i ham-
nen. Regeringen får överlämna åt en kommun att meddela sådana föreskrif-
ter i fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen eller av ett av
kommunen helägt företag. I fråga om hamnar som ägs eller förvaltas av nå-
gon annan får regeringen överlämna åt länsstyrelsen att meddela sådana fö-
reskrifter.

Föreskrifter enligt första stycket skall ange det område i vatten och på

land inom vilket föreskrifterna skall gälla.

Vissa bestämmelser om ordningen och säkerheten på fartyg och i hamn-

anläggningar finns i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd, och inom hamnar i
lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2.

2 Senaste lydelse 2004:489.

SFS 2006:1215

Utkom från trycket
den 1 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.