SFS 2023:426 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

SFS2023-426.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Utfärdad den 15 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 16 § ordningslagen
(1993:1617) ska ha följande lydelse.

2 kap.
16 §
Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställ-
ning ska svara för att det råder god ordning vid sammankomsten eller till-
ställningen.

Polismyndigheten får meddela de villkor som behövs för att upprätthålla

ordning och säkerhet vid sammankomsten eller tillställningen. Villkoren får
innefatta skyldighet för anordnaren att anlita personal. Skyldighet för anord-
naren att anlita ordningsvakter enligt lagen (2023:421) om ordningsvakter
får åläggas endast i fråga om konserter och offentliga tillställningar. Vill-
koren får inte medföra att anordnaren belastas med onödiga kostnader eller
att möjligheten att hålla sammankomsten eller tillställningen onödigtvis
försvåras på något annat sätt.

I lagen (2023:421) om ordningsvakter finns bestämmelser om krav på till-

stånd i vissa fall för att använda ordningsvakter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216.

SFS

2023:426

Publicerad
den

20 juni 2023

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.