SFS 2008:326 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2008:326 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
080326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 29 § polislagen (1984:387) ska ha

följande lydelse.

29 §

2

Det som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan

vaktpost eller annan som vid Försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller
för att upprätthålla ordning. Föreskrifterna i 10 § första stycket 1�4 gäller
även tjänsteman vid Kustbevakningen som enligt särskilda bestämmelser
medverkar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första stycket 2
gäller dessutom den som annars med laga stöd ska verkställa ett frihetsberö-
vande och bestämmelsen i samma paragraf första stycket 4 den som i myn-
dighetsutövning har befogenhet att verkställa någon sådan åtgärd som där
anges. Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också
andra stycket samma paragraf. Bestämmelsen i 10 § första stycket 5 gäller
även en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som utövar befo-
genhet som där anges för trafiknykterhetskontroll.

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten

eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § första stycket 1.

Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte

annat framgår av hans eller hennes förordnande. Har en ordningsvakt om-
händertagit någon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt ska över-
lämnas till närmaste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid
Kustbevakningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

Bestämmelserna i 17 a § gäller också när någon är skyldig att under en

brottsutredning stanna kvar hos någon annan myndighet än en polismyndig-
het.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

2

Senaste lydelse 2008:70.

SFS 2008:326

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.