SFS 2008:376 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2008:376 Lag om ändring i rättegångsbalken
080376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att 26 kap. 3 och 4 §§, 27 kap. 1 § samt 28 kap. 1 och 11 §§ ska ha

följande lydelse,

dels

att det i balken ska införas två nya paragrafer, 26 kap. 3 a och 3 b §§,

av följande lydelse.

26 kap.

3 §

2

I avvaktan på rättens beslut om kvarstad får åklagaren ta egendom i

förvar.

Om det är fara i dröjsmål, får en polisman ta lös egendom i förvar. En så-

dan åtgärd ska skyndsamt anmälas till åklagaren, som omedelbart prövar om
egendomen ska förbli i förvar.

Förvar får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång el-

ler men i övrigt som åtgärden innebär för den som beslutet avser eller något
annat motstående intresse.

3 a §

Om det som tagits i förvar är ett föremål och om det kan ske utan fara

för att föremålet går förlorat och annars är lämpligt, får det lämnas kvar i
innehavarens besittning. Avser beslutet om förvar en fordran eller annan
rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra
sin förpliktelse till annan än Kronofogdemyndigheten.

Har egendom tagits i förvar, får ägaren eller innehavaren inte överlåta

egendomen eller förfoga över den på annat sätt till skada för den vars intres-
sen förvarsbeslutet ska skydda. I fråga om utmätning av egendom som tagits
i förvar gäller vad som är föreskrivet i 16 kap. 15 § utsökningsbalken om ut-
mätning av egendom som belagts med kvarstad för fordran.

Det som tagits i förvar ska vårdas väl och hållas under noggrann tillsyn.

3 b §

�ver förvar ska protokoll föras. I protokollet ska noga anges vad

som tagits i förvar, var och när åtgärden ägt rum, vad som varit ändamålet
med den och vilka som varit närvarande när den vidtogs.

1

Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203.

2

Senaste lydelse 1981:828.

SFS 2008:376

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:376

Om den vars egendom tas i förvar inte är närvarande vid åtgärden, ska han

eller hon utan dröjsmål underrättas om den och om vad som har skett med
den egendom som tagits i förvar.

Den vars egendom tagits i förvar ska på begäran få ett bevis om åtgärden.

Beviset ska också innehålla uppgift om det brott som misstanken avser.

4 §

3

Har åklagaren tagit egendom i förvar eller beslutat att egendom ska

förbli i förvar, ska han eller hon så snart som möjligt och senast fem dagar
därefter till rätten ge in en framställning om kvarstad. Görs inte en sådan
framställning, ska egendomen omedelbart återställas.

När en framställning har kommit in, ska rätten så snart som möjligt och,

om det inte finns något synnerligt hinder mot det, senast inom fyra dagar
därefter hålla en sådan förhandling som avses i 2 §. Om huvudförhandling
sätts ut att hållas inom en vecka sedan framställningen kom in och rätten inte
anser att det behöver hållas en särskild förhandling, får framställningen dock
prövas vid huvudförhandlingen.

Beslutas kvarstad, ska omhändertagen egendom förbli i myndighetens

vård till dess beslutet har verkställts, om inte rätten bestämmer annat.

27 kap.

1 §

4

Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott

eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i
beslag. Detsamma gäller föremål som skäligen kan antas ha betydelse för ut-
redning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap.
1 b § brottsbalken.

Vad som sägs i detta kapitel om föremål gäller också om skriftlig hand-

ling, i den mån inte annat är föreskrivet.

Tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast om skälen för åtgär-

den uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den
misstänkte eller för något annat motstående intresse.

28 kap.

1 §

5

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fäng-

else kan följa, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe
för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för
att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brot-
tet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap.
1 b § brottsbalken.

Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får husrannsa-

kan dock företas bara om brottet har begåtts hos honom eller henne eller om
den misstänkte har gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning
att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i
förvar eller att annan utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av
brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken kan vinnas.

3

Senaste lydelse 1981:828.

4

Senaste lydelse 1989:650.

5

Senaste lydelse 1964:166.

background image

3

SFS 2008:376

För husrannsakan hos den misstänkte får inte i något fall åberopas hans el-

ler hennes samtycke, om inte den misstänkte själv har begärt att åtgärden ska
vidtas.

11 §

6

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket

fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan miss-
stänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i för-
var eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för
utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får kroppsvisiteras,

om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att an-
träffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att det annars är av be-
tydelse för utredningen om brottet eller om förverkande av utbyte av brotts-
lig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som nå-

gon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med
sig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1993:1408.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.