SFS 1982:396

820396.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:396

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 16 juni 1982

utfärdad den 3 Juni 1982 .

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs att 24 kap. 2 § b rottsbalken skall ha

nedan angivna lydelse.

24 kap.
2

Om pol isman, som skall verkställa tjänsteåtgärd, mötes eller angri-

pes med våld eller hot om våld, må han för åtgärdens genomförande bruka

det våld som med hänsyn till omständigheterna kan anses försvarligt. Det­
samma gäller sådan vaktpost eller annan krigsman eller civilförsvarsperso­

nal under civilförsvarsberedskap, som fullgör polisuppgift eller tjänstgör
för bevakning eller för att upprätthålla ordning samt tjänsteman vid tullver­
kets kustbevakning som enligt särskild lagstiftning medverkar vid polisiär

övervakning.

Rymmer fånge eller den som är häktad, anhållen eller eljest berövad fri­

heten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör
han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då den­
ne skall hålla honom till ordningen, må ock till rymningens hindrande eller

ordningens u pprätthållande brukas det våld som med hänsyn till oms tän­
digheterna kan anses försvarligt. Om någon som skall häktas, anhållas el­
ler eljest berövas friheten söker undkomma eller hindra den som äger verk-

! Prop. 1981/82: 114, JuU 48, rskr 2 96.

Senaste lydelse 1980:579.

S07

¬

background image

SFS 1982:396

ställa åtgärden, må jämväl brukas våld enligt vad nu är sagt. Detsamma
skall gälla därest, i fal l som avses i dett a stycke, motstånd �vas av annan
än förut nämnts.

Om en polisman eller annan som avses i för sta stycket eller den, som

med stöd av lag eller annan författning har förordnats av myndighet att

medverka till att upprätthålla allmän ordning eller säkerhet eller att utföra

bevakning eller annan tillsyn, skall med laga rätt avvisa eller avlägsna

någon från ett visst område eller utrymme, får han, om han möts av
motstånd, även i andra fall än som sägs i första och andra styckena för att

genomföra åtgärden bruka det våld som med hänsyn till omständigheterna

kan anses försvarligt. Detsamma gäller när någon som nu nämnts eller

annan i myndighetsutövning med laga rätt skall verkställa kröppsvlsita-

tion, kroppsbesiktning, husrannsakan eller beslag eller annat omhänderta­

gande av egendom.

Har någon enligt denna paragraf rätt att bruka våld, äger envar som

kommer honom till hjälp samma rätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.