SFS 1999:72 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 1999:72 Lag om ändring i rättegångsbalken
990072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 4 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 23 kap. 21 § och 28 kap. 3 § rätte-

gångsbalken skall ha följande lydelse.

23 kap.

21 §

2

Vid förundersökningen skall protokoll föras över vad därvid före-

kommit av betydelse för utredningen.

Sedan en utsaga av en misstänkt eller någon annan har upptecknats skall

utsagan läsas upp eller tillfälle på annat sätt ges den som har hörts att gran-
ska uppteckningen. Han skall också tillfrågas om han har något att invända
mot innehållet. Uppteckning och granskning skall ske innan förhöret avslu-
tas eller, om förhöret är särskilt omfattande eller behandlar komplicerade
sakförhållanden, så snart som möjligt därefter. En invändning som inte med-
för någon ändring skall antecknas. Efter granskningen får uppteckningen
inte ändras. Har utsagan först efter granskningen antecknats i protokollet,
skall uppteckningen biläggas handlingarna.

I mindre mål får i stället för protokoll föras kortfattade anteckningar över

det väsentliga, som förekommit vid förundersökningen.

Så snart åtal beslutats, har den misstänkte eller hans försvarare rätt att på

begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersök-
ningen. Har offentlig försvarare förordnats för den misstänkte, skall en av-
skrift utan särskild begäran lämnas eller sändas till försvararen.

28 kap.

3 §

I en lokal som är tillgänglig för allmänheten får för ändamål som avses

i 1 eller 2 § husrannsakan ske också i annat fall än som avses där.

I en lokal som brukar användas gemensamt av personer som kan antas

ägna sig åt brottslig verksamhet får för ändamål som avses i 1 eller 2 § hus-
rannsakan ske, om det förekommer anledning att brott har förövats för vilket
det är föreskrivet fängelse ett år eller däröver och det finns särskild anled-
ning att anta att ändamålet med rannsakningen kommer att uppfyllas. Detta
gäller dock inte lokal som huvudsakligen utgör bostad.

1

Prop. 1997/98:181, bet. 1998/99:JuU7, rskr. 1998/99:133.

2

Senaste lydelse 1981:1294.

SFS 1999:72

Utkom från trycket
den 16 mars 1999

background image

2

SFS 1999:72

Bestämmelsen i andra stycket gäller också utrymmen och fordon som

finns i omedelbar anslutning till lokalen och brukas av dem som använder lo-
kalen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.