SFS 1998:600 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 1998:600 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
980600.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387) att

det skall införas en ny paragraf, 23 a §, med följande lydelse.

23 a § Polismyndigheten meddelar förordnande att vara arrestantvakt eller
passkontrollant för den som inte är anställd som sådan inom polisväsendet
och inte heller är polisman. Ett förordnande för en arrestantvakt får avse
även bevakningsuppdrag utanför förvaringslokalen. I förordnandet skall
verksamhetens art och omfattning anges. Förordnandet får återkallas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208.

Svensk författningssamling

SFS 1998:600
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

6)6

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.