SFS 2006:387 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2006:387 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
060387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall

införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det be-
hövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att an-
vändas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständighe-
terna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat
enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, rskr. 2005/06:225.

SFS 2006:387

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.