SFS 2006:387 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2006:387 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
060387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall

införas en ny paragraf, 20 a §, av följande lydelse.

20 a § En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det be-
hövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att an-
vändas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständighe-
terna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat
enligt 36 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:113, bet. 2005/06:JuU29, rskr. 2005/06:225.

SFS 2006:387

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet