SFS 2002:577 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2002:577 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
020577.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 och 22

§§ polislagen

(1984:387) skall ha följande lydelse.

10 §

2

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med

hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra
en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,
2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas fri-

heten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när
han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv,

hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett

visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation,
kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhän-
dertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rätte-
gångsbalken,

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transport-

medel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last,

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, av-

spärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i
myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exe-
kutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ord-

ningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte
kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast

om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap.

brottsbalken.

22 §

3

En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel

1 Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280.

2 Senaste lydelse 1999:329.

3 Senaste lydelse 1998:27.

SFS 2002:577

Utkom från trycket
den 19 juni 2002

background image

2

SFS 2002:577

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort

sig skyldig till brott,

2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa

mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat
sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation el-
ler kroppsbesiktning,

3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet

eller

4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon el-

ler förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Lotta Gustavson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.