SFS 2003:858 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2003:858 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
030858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § polislagen (1984:387) skall

ha följande lydelse.

19 §

2 En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller

avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den
utsträckning som är nödvändig

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas

om hand, eller

2. för att hans identitet skall kunna fastställas.
En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att

söka efter

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott

mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett
sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller

2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som

innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den
som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn
till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt
36 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15.

2 Senaste lydelse 1993:1412.

SFS 2003:858

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.