SFS 2004:1032 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2004:1032 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
041032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall

införas fyra nya paragrafer, 24 a�24 d §§, av följande lydelse.

24 a § Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att brott enligt 4 eller
4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott kommer att begås, får
en polisman, i syfte att förhindra brottet, tillfälligt omhänderta fordonsnyck-
lar eller annat som behövs för färden eller, om så krävs, fordonet.

Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och om det är nödvän-

digt för att söka efter sådan egendom som anges där, får en polisman kropps-
visitera den person som kan komma att göra sig skyldig till brottet och ge-
nomsöka fordonet.

24 b § En polisman som har beslutat om omhändertagande av egendom
med stöd av 24 a § skall skyndsamt anmäla det till sin förman. Förmannen
skall omedelbart pröva om omhändertagandet skall bestå.

24 c § Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte längre finns
skäl för det och får inte vara längre än 24 timmar.

Omhändertagen egendom skall återlämnas till den från vilken egendomen

omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att lämna den till någon an-
nan.

24 d § Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört får
polismyndigheten under de förutsättningar som anges i lagen (1974:1066)
om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. förstöra egendo-
men eller sälja den för statens räkning.

Den från vilken egendomen omhändertogs skall snarast efter omhänderta-

gandet delges underrättelse om att egendomen kan komma att förstöras eller
säljas. Om det är känt att någon annan också berörs av omhändertagandet,
skall även denne delges en sådan underrättelse.

1 Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5.

SFS 2004:1032

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

2

SFS 2004:1032

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.