SFS 2010:620 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2010:620 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
100620.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 a § polislagen (1984:387) ska

ha följande lydelse.

10 a §

2

Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket häkteslagen

(2010:611) om rätten att belägga någon med fängsel ska gälla även då en
polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

2 Senaste lydelse 1998:27.

SFS 2010:620

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.