SFS 2014:683 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

140683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 och 35 §§ ransoneringslagen

(1978:268) ska ha följande lydelse.

15 §

Näringsidkare som avses med beslut om förfogande eller dispositions-

förbud är skyldig att vårda egendomen och att, om det begärs, avlämna för-
nödenhet som ska avstås enligt beslut om förfogande. Tid och plats för avläm-
nande fastställs av den myndighet som har meddelat beslutet eller av den
myndighet som regeringen bestämmer.

Kan näringsidkaren inte tillfredsställande fullgöra skyldighet enligt första

stycket, ska han eller hon utan dröjsmål anmäla detta till den myndighet som
har meddelat beslutet eller bestämmelse om fullgörande av det.

Om en näringsidkare inte på rätt sätt eller i rätt tid tillhandahåller egendom

som omfattas av beslut om förfogande, ska Polismyndigheten lämna den
handräckning som behövs för att verkställa beslutet.

35 §

Om en uppgiftsskyldig inte efterkommer en begäran enligt 34 § eller

om det beträffande någon finns särskild anledning att kontrollera om upp-
giftsskyldigheten har fullgjorts, får en myndighet som avses i 34 § besluta om
undersökning av kontor, fabrik, butik, serveringslokal, lagerlokal, ladugård
eller annat utrymme eller förvaringsställe, som den uppgiftsskyldige råder
över, och om omhändertagande av hans eller hennes handelsböcker och andra
affärshandlingar. Även utrymme som avses i 33 § andra stycket får under-
sökas.

Vid undersökning och omhändertagande enligt första stycket ska bestäm-

melserna i 28 kap. rättegångsbalken om husrannsakan gälla i tillämpliga
delar. Myndigheten utövar då den befogenhet som vid husrannsakan tillkom-
mer undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Polismyndigheten ska
lämna den handräckning som behövs för undersökningen och omhänder-
tagandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:683

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:683

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.