SFS 1975:701

750701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:701

Lag

Utkom från trycket
den 1 sept. 1975

1396

om äEdriiig i allmämia ransoneringslagen (1954:280);

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om allmänna ransonerings­

lagen (1954:280)2

dels att 34 § skall upphöra att gälla,

dels att i 1 -9, 14, 15, 19-21, 23, 36 och 46 §§ ordet "Konungen" skall

bytas ut mot "regeringen",

dels att 43 § skall ha nedan angivna lydelse.

43 §2 Åtal för brott som avses i 35 § må väckas allenast efter anmälan eller

medgivande av myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Sten-Erik Bergstrand
(Handelsdepartementet)

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 2 12,

2 Senaste lydelse av

1 § 1957:287

34 § 1964:207

36 §1964:207.

^ Senaste lydelse 1964:207. Ändringen innebår bl. a. att första stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.