SFS 1980:248

800248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:248

Utkom frän trycket

den 21 maj 1980

om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

Utfärdad den 30 april 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 55 § ransoneringslagen

(1978; 268) skall ha nedan angivna lydelse.

55 § Den som på gr und av bestämmelse i d enna lag har fått k ännedom
om enskilds affärs- eller driftförhållanden eller förhållande av betydelsefo;
folkförsöijningen eller för rikets säkerhet får inte obehörigen röja eller ut-

nyttja vad han sålunda har erfarit.

I det allm ännas verksamhet tillämpas i ställe t bestämmelserna i sekre­

tesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

STAFFAN BURENSTAM LINDER

Jörgen Holgersson
(Handelsdepartementet)

' Prop. 1979/80:80, KU 45, rskr 269.

U\

oin

utlä

E

livt

På!

UL

on

sk

utf

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.