SFS 1964:207

640207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

:8

i]

ic

ti

ai

Nr 207

Lag

i. a g

JU ändring i allniäiiiia ransoheringsla^én den 26 maj 1934 (nr 280);

ffifcn Siockboims sloii den 20 mars 1964.

V e n fT

Guds nåde, Sveriges, Götes och

gott fr /

S» göra veterJigt: att Vi, med riksdagen^, funnit

26 ma" 10-!/^'

och 43 §§ alJmäiina ransoneringslagen, den

skola erhålla ändrad lydelse pä sätt nedan angives.'

'

196^:10; L'ö 3; Rskr 79.

¬

background image

196-1

31

N'r 207 och 208

«5 Säqs n .E<l hänsyn Ml orosta, d ghelema vid h..,,

är liroll som . 2^--'till fängelse i högst tvn ur.

"««•

,el otl n..se son. grott,

Vi,I Iicd oniaiide — —

«

eller a v oaJclsamhct mol vad i 22 § är stadegf

Bryter "äf»

är stadgat straff 1 hrottsbalken, till äagsbäfe

domes, ojn ej im 0^^

»

eller fängelse i högst e ' •

30 §.

förnödenheter, beträffande vilka reglering genomförts

lucd stöd av 2 §-

. , 9 q

Ftofs'ran'irsUldTg'tiir brottet el ler npphäves fällande d om av häj.

re rött, skall förbudet omedelbart hävas av den myndighet som meddela

forJmdel.

Den som uppsätligen saluhåller, överlåter eller använder förnödenhet i

slrid niol förbud Vo irom förmäles i 36 §, domes till dagsböter eller fängelse

^ ^^SbräVrom i första stycket avses med Mnsyn till omständigheterna vil

brottet att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. Vid be­

dömande iiiiruvida brott et är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen av­

sett betydande myckenhet av förnödenhet.

Förövas gärning —

— eller dagsböter,

43 §.

Brott varom förmäles i 34 § må ej åtalas av allmän åklagare utan att måls­

ägande angivit det till åtal. Är fö r gärningen stadgat straff i brottsbalten,

gäller vad dur sägs i fråga om rätt till åtal.

Åtal för

Konungen bestämmer.

Denna lag träde r i kraft den 1 januari I9G5.
Det alla .s om ved erbör hava sig hörsamligcn att cftcrrätta. Till ytt^''^^!'^

v'isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och racd Vårt kungl. sigi"

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

Cl-» S )

(Handelsdepartementet)

' '

GuUNAB L ANGE

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.