SFS 1957:287

570287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 287

Lag

om ändrad lydelse av 1 § allmänna ransoneringslagen den 26

j.,

maj 1954 (nr 280);

given Stockholms slott dtn 6 juni 1957.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

ott förordna, att 1 § allmänna ransoneringslagen den 26 maj 1954 skall

⬢kalla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

,

1 §.

. Kommer riket

tredje stycket.

Vid krigsfara

Konungen upphävt.

. Har till följd av krig, vari riket befunnit sig, eller krig mellan främ­

mande makter eller annan utom riket inträffad utomordentlig händelse

uppkommit knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket på för­

ödenhet, som erfordras för krigsbruk eller för ekonomisk försvarsbered­

skap eller som eljest är av vikt för befolkningen eller produktionen, äger

konungen med riksdagens samtycke förordna, att vad i 2�5 §§ stadgas,

helt eller delvis, skall under viss tid, högst ett år varje gång, äga tillämp­

ning. Såvitt angår 2 § må Konungen utan samtycke av riksdagen meddela

förordnande som nu sagts, om riksdagens beslut ej kan utan synnerlig

olägenhet avvaktas. Sådant förordnande skall inom en månad eller, om

riksdagssession ej pågår, inonl en månad från början av nästkommande ses­

sion underställas riksdagen. Vad i andra stycket sägs om påföljden, därest

underställning ej sker eller riksdagen ej inom två månader gillar förordnan­

det, skall äga motsvarande tillämpning i fall som nu avses.

Föreskrift enligt

där angives.

Vid meddelande � �- � o mständigheterna föranledes.

Under tid

6�46 §§ tillämpas.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det a lla som vederbör hava sig hörsämligen att efterrätta. Till yttermera

^^^sso hava Vi delta med egen hand underslo-ivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

⬢ ( Stockholms slott den 6 juni 1957.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

INGV.'VR LINDELL

Prop. 1957:167; L«U 31 ; Rskr 315.

^1�577025. Svensk författningssamling 1957, Nr 2S7�29i

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.