SFS 1994:1638 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

SFS 1994_1638 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978_268)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1638
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § ransoneringslagen

(1978:268) skall ha följande lydelse.

3 § Föreskrift enligt 2 § första stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker ej underställ-

ning eller godkänner riksdagen ej föreskriften inom två månader från
det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

6146

background image

6147

SFS 1994: 1638

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.