SFS 1995:44 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

SFS 1995_44 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978_268)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:44

Utkom från trycket

den 31 januari 1995

Lag
om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 52 och 53 §§ ransoneringslagen

(1978:268) skall ha följande lydelse.

52 § Beslut som har meddelats enligt 27 §, 35 §, 38 §, 39 § första
stycket, 41 eller 42 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Sådant beslut enligt denna lag som har meddelats av annan myndig-

het än domstol och som inte avses i första stycket eller i 17 eller 23 §
överklagas hos förvaltningsmyndighet i den ordning regeringen före-
skriver. Möjligheten att överklaga får därvid begränsas till att gälla
endast en instans.

53 § Förvaltningsmyndighets, länsrätts eller kammarrätts beslut vid
tillämpning av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen får verkställas även om det överklagas, om inte annat
följer av 22 § andra stycket eller föreskrivs i beslutet.

40

background image

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

SFS 1995:44

41

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.