SFS 2005:297 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

050297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 49 § ransoneringslagen (1978:268)

skall ha följande lydelse.

49 § Har någon begått brott som avses i denna lag, skall egendom, som
han i samband med brottet har mottagit eller genom brottet har saluhållit el-
ler utbjudit till avyttring mot vederlag eller undanhållit, använt, frambringat,
tillverkat eller berett, förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av
sådant brott. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. För-
verkande får inte ske om det är uppenbart oskäligt.

Äger den brottslige ytterligare sådan förnödenhet som brottet har avsett,

kan även denna förklaras förverkad. Förråd av annan förnödenhet som han
eller hon äger och som är föremål för reglering enligt 6 eller 7 § kan, om det
finns särskilda skäl, också förklaras förverkat.

Vad i första stycket sägs om egendom gäller i tillämpliga delar även ran-

soneringsbevis.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:297

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.