SFS 2009:789 Lag om ändring i ransoneringslagen (1978:268)

090789.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ransoneringslagen (1978:268);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 53 § ransoneringslagen (1978:268)2

ordet ”länsrätts” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätts”.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av 53 § 1995:44.

SFS 2009:789

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.