SFS 2007:984 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

070984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23

§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska ha följande lydelse.

23 §

2 Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även andra

uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar i varje enskilt fall om

utlämnande av uppgifter enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Senaste lydelse 2006:347.

SFS 2007:984

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.