SFS 2014:515 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2014:515 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
140515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska införas en ny paragraf, 32 a §, samt närmast före 32 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

Särskilda bestämmelser som rör statsministerns tjänstebostäder

32 a §

I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid stats-

ministerns tjänstebostäder finns särskilda bestämmelser om ansvar för till-
trädesbegränsning och om samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal
ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288.

SFS 2014:515

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet