SFS 2014:515 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2014:515 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
140515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska införas en ny paragraf, 32 a §, samt närmast före 32 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

Särskilda bestämmelser som rör statsministerns tjänstebostäder

32 a §

I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid stats-

ministerns tjänstebostäder finns särskilda bestämmelser om ansvar för till-
trädesbegränsning och om samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal
ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288.

SFS 2014:515

Utkom från trycket
den 23 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.