SFS 2014:592 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2014:592 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
140592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska ha följande lydelse.

28 §

Sedan ett beslut har fattats med anledning av en säkerhetsprövning, ska

de handlingar som kommit från Säkerhetspolisen snarast återställas dit, om
Säkerhetspolisen inte har beslutat något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:592

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet