SFS 2014:592 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

140592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 § säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska ha följande lydelse.

28 §

Sedan ett beslut har fattats med anledning av en säkerhetsprövning, ska

de handlingar som kommit från Säkerhetspolisen snarast återställas dit, om
Säkerhetspolisen inte har beslutat något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:592

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.