SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag

SFS2018-585.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Säkerhetsskyddslag

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Lagens tillämpningsområde

Lagen gäller för utövare av säkerhetskänslig verksamhet
1 §
Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som
är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige
förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig
verksamhet)
.

I lagen finns också bestämmelser om internationell samverkan i övrigt på

säkerhetsskyddsområdet.

Vad som avses med säkerhetsskydd
2 §
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses uppgifter som rör

säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha omfattats
av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Undantag från bestämmelserna om säkerhetsskydd
3 §
För riksdagen och dess myndigheter gäller endast bestämmelserna om
säkerhetsskyddsklasser i 2 kap. 5 §, säkerhetsprövning i 3 kap. och säkerhets-
intyg i 4 kap. I övrigt gäller lagen (2006:128) om säkerhetsskydd för riks-
dagen och dess myndigheter.

Regeringen får i fråga om Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och

kommittéväsendet meddela föreskrifter om undantag från andra bestäm-
melser i lagen än de som anges i första stycket.

Särskilda bestämmelser om statsministerns tjänstebostäder och

skyddsobjekt
4 §
I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid stats-
ministerns tjänstebostäder finns bestämmelser om ansvar för fysisk säkerhet
och om samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och
inför beslut om placering i säkerhetsklass.

1 Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289.

SFS

2018:585

Publicerad
den

31 maj 2018

background image

2

SFS

5 § I skyddslagen (2010:305) finns bestämmelser om förbud mot tillträde
till vissa byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt.

2 kap. Grundläggande bestämmelser om säkerhetsskydd

Skyldigheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet
1 §
Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet
av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska
dokumenteras.

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta

de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art
och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och
övriga omständigheter.

Verksamhetsutövaren ska även kontrollera säkerhetsskyddet i den egna

verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhets-
skyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt denna lag.

Så långt det är möjligt ska säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att de

inte medför någon skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller
enskilda intressen.

Säkerhetsskyddsåtgärder
2 §
Informationssäkerhet ska

1. förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs,

ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och

2. förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informations-

system som gäller säkerhetskänslig verksamhet.

3 § Fysisk säkerhet ska

1. förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra

anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och

2.

förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, an-

läggningar eller objekt som avses i 1.

4 § Personalsäkerhet ska

1.

förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt

deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassi-
ficerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är
säkerhetskänslig, och

2.

säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har till-

räcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Säkerhetsskyddsklassificering
5 §
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhets-
skyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra
för Sveriges säkerhet. Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt
följande:

1. kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,
2. hemlig vid en allvarlig skada,
3. konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller
4. begränsat hemlig vid endast ringa skada.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett inter-

nationellt åtagande om säkerhetsskydd ska på motsvarande sätt delas in i

2018:585

background image

3

SFS

säkerhetsskyddsklass, om de inte redan har klassificerats av en annan stat
eller en mellanfolklig organisation. Indelningen i säkerhetsskyddsklass ska
i sådant fall göras utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan med-
föra för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.

Säkerhetsskyddsavtal
6 §
Statliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att genom-
föra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller bygg-
entreprenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven
på säkerhetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av leverantören om

1.

det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade upp-

gifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller

2.

upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säker-

hetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säkerhets-

skyddsavtalet.

Det som anges i första och andra styckena gäller även för enskilda verk-

samhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader
med utomstående leverantörer.

Bemyndigande
7 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsskyddsanalys samt anmäl-
nings- och rapporteringsskyldighet enligt 1 §, säkerhetsskyddsåtgärder
enligt 2–4 §§, säkerhetsskyddsklassificering enligt 5 § och säkerhetsskydds-
avtal enligt 6 §.

3 kap. Säkerhetsprövning

Vem som ska säkerhetsprövas
1 §
Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska
dock inte göras när det gäller

1.

uppdrag som statsråd, ledamot av Europaparlamentet, riksdagen eller

kommun- och landstingsfullmäktige, eller

2.

annat uppdrag som offentlig försvarare eller ombud inför domstol än

sådant som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken
eller integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Försvars-
underrättelsedomstol.

Säkerhetsprövningens syfte och innehåll
2 §
Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas
vara lojal mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från
säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter
beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.

3 § Säkerhetsprövningen ska göras innan deltagandet i den säkerhets-
känsliga verksamheten påbörjas och ska innefatta en grundutredning samt
registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som anges i
13, 14 och 17 §§. Om det finns särskilda skäl får säkerhetsprövningen göras
mindre omfattande.

2018:585

background image

4

SFS

Säkerhetsprövningen ska följas upp under den tid som deltagandet i den

säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Ansvar för säkerhetsprövningen
4 §
Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när
grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som
ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild
personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt
omständigheterna i övrigt.

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat del-

tagande i den säkerhetskänsliga verksamheten. Om en myndighet har det
bestämmande inflytandet över den prövades lämplighet att delta i säker-
hetskänslig verksamhet hos en enskild verksamhetsutövare, är det i stället
myndigheten som gör den slutliga bedömningen.

Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en

persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten om-
prövas.

Placering i säkerhetsklass
5 §
En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-
samhet ska placeras i säkerhetsklass i den utsträckning som följer av 6–
10 §§.

6 § En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-
samhet ska placeras i säkerhetsklass 1, om den anställde eller den som på
annat sätt deltar i verksamheten

1. i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhets-

skyddsklassen kvalificerat hemlig, eller

2. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka

synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

7 § En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-
samhet ska placeras i säkerhetsklass 2, om den anställde eller den som på
annat sätt deltar i verksamheten

1. i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhets-

skyddsklassen hemlig,

2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen

kvalificerat hemlig, eller

3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka

allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

8 § En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-
samhet ska placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på
annat sätt deltar i verksamheten

1. får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell,
2. i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig,

eller

3. till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka en

inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet.

9 § En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verk-
samhet ska också i andra fall än sådana som följer av 6–8 §§ placeras i en

2018:585

background image

5

SFS

säkerhetsklass som motsvarar de krav på säkerhetsprövning som följer av
ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

10 § En anställning eller något annat deltagande får placeras i säkerhets-
klass endast om behovet av säkerhetsskydd inte kan tillgodoses på något
annat sätt.

11 § En anställning i staten, en kommun eller ett landsting som är placerad
i säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk med-
borgare.

Om det finns särskilda skäl får regeringen i enskilda fall medge undantag

från kravet på svenskt medborgarskap.

Beslut om placering i säkerhetsklass
12 §
Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhets-
klass när det gäller riksdagens förvaltningsområde.

I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass. Regeringen får

meddela föreskrifter om att myndigheter och andra får besluta om placering
i säkerhetsklass. Sådan beslutanderätt får överlåtas till enskilda endast om
det finns särskilda skäl.

Registerkontroll
13 §
Med registerkontroll avses i denna lag att uppgifter hämtas från
register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen
(1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att
uppgifter som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361) hämtas.

14 § Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i
verksamheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas
under den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd
av polisdatalagen (2010:361) hämtas. Motsvarande uppgifter får även
hämtas om den kontrollerades make eller sambo.

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos
Säkerhetspolisen med stöd av polisdatalagen hämtas.

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som

anges i andra och tredje styckena hämtas.

15 § Om det finns särskilda skäl, får registerkontroll av någon som ska
delta i säkerhetskänslig verksamhet göras utan föregående placering i
säkerhetsklass. Vid en sådan kontroll får de uppgifter om den kontrollerade
som anges i 14 § tredje stycket hämtas.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådan registerkontroll som avses

i första stycket. Föreskrifterna får dock inte gälla för riksdagen och dess
myndigheter.

16 § Bestämmelser om registerkontroll finns också i 4 kap. om inter-
nationell säkerhetsskyddssamverkan och säkerhetsintyg.

2018:585

background image

6

SFS

Särskild personutredning
17 §
En särskild personutredning ska göras vid en registerkontroll som
avser sådan anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats
i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den
kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den
omfattning som behövs.

Krav på samtycke
18 §
Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om
den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket ska
anses gälla också kontroller och utredningar under den tid som deltagandet
i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Utlämnande av uppgifter för säkerhetsprövning
19 §
En uppgift som har kommit fram vid en registerkontroll eller särskild
personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om uppgiften i
det enskilda fallet kan antas ha betydelse för prövningen enligt 3 kap. 2 §.
För att en uppgift som gäller den kontrollerades make eller sambo ska
lämnas ut krävs därutöver att utlämnandet är absolut nödvändigt.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden beslutar om huruvida uppgifter

som kommit fram vid en registerkontroll och särskild personutredning ska
lämnas ut för säkerhetsprövning.

20 § Innan en uppgift lämnas ut för säkerhetsprövning ska den som
uppgiften gäller ges tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller dock
inte om uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till den enskilde enligt
någon annan bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) än
35 kap. 3 §.

Även om uppgiften omfattas av sådan sekretess ska den som uppgiften

gäller ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften lämnas ut, om hans eller
hennes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha företräde framför det
intresse som sekretessen ska skydda.

21 § Sedan ett beslut har fattats med anledning av en säkerhetsprövning
ska de handlingar som överlämnats snarast återställas till den överlämnande
myndigheten, om inte den har beslutat något annat.

4 kap. Internationell säkerhetsskyddssamverkan och

säkerhetsintyg

Säkerhetsintyg
1 §
Ett säkerhetsintyg får utfärdas för personer som har hemvist i Sverige
och leverantörer med säte i Sverige när en annan stat eller en mellanfolklig
organisation har ansökt om ett sådant intyg, om

1. behov av ett sådant intyg finns vid internationell samverkan om

säkerhetskänslig verksamhet enligt denna lag, eller

2. intyget, utöver vad som följer av 1, kan underlätta för en person eller

för en leverantör att delta i en verksamhet som en annan stat eller en
mellanfolklig organisation bedömer vara i behov av säkerhetsskydd.

Ett intyg enligt första stycket får utfärdas endast om deltagandet avser

verksamhet i eller för en stat eller en mellanfolklig organisation som
omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Om det finns

2018:585

background image

7

SFS

särskilda skäl får regeringen besluta att ett intyg får utfärdas trots att det inte
finns något internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

2 § Om det behövs för att ett säkerhetsintyg ska kunna utfärdas får det
göras en säkerhetsprövning som innefattar registerkontroll enligt 3 kap.
13 §. Vid en sådan registerkontroll får också en särskild personutredning
enligt 3 kap. 17 § göras.

3 § För ärenden om säkerhetsintyg gäller bestämmelserna om säkerhets-
prövning i 3 kap. 2 §, 4 § första stycket, 13 §, 14 § andra–fjärde styckena
och 17–21 §§.

Registerkontroll på ansökan av en annan stat eller en mellanfolklig

organisation
4 §
Registerkontroll enligt 3 kap. 13 § får göras när en annan stat eller en
mellanfolklig organisation har ansökt om ett sådant underlag, om

1. den person som ansökan gäller har eller har haft hemvist i Sverige, och
2. personen genom anställning eller på annat sätt ska delta i en verksamhet

där det för deltagandet ställs krav som motsvarar bestämmelserna i denna
lag om registerkontroll vid säkerhetsprövning.

Vid registerkontroll enligt första stycket får också en särskild person-

utredning enligt 3 kap. 17 § göras.

5 § Vid ärenden enligt 4 § gäller bestämmelserna om registerkontroll,
särskild personutredning och samtycke i 3 kap. 13 §, 14 § andra–fjärde
styckena och 17–21 §§.

Vem som beslutar om registerkontroll och utfärdar intyg
6 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om vilken myndighet som beslutar om registerkontroll enligt 2
och 4 §§, utfärdar intyg enligt 1 § och lämnar underlag enligt 4 §.

5 kap. Övriga bestämmelser

Tystnadsplikt
1 §
Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter som före-
kommer i angelägenhet som avser säkerhetsprövning får inte obehörigen
röja eller utnyttja dessa uppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

2 § Den som på grund av anställning eller på annat sätt deltar eller har
deltagit i säkerhetskänslig verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretessbrytande bestämmelse
3 §
Sekretess hindrar inte att den myndighet som avses i 4 kap. 6 § i ett
ärende om underlag för säkerhetsprövning enligt 4 kap. 4 § lämnar ut en
uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild person-
utredning till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om
det står klart att ett sådant utlämnande är förenligt med svenska intressen.

2018:585

background image

8

SFS

Tillsyn
4 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över
säkerhetsskyddet hos myndigheter och andra som lagen gäller för.

Den myndighet som regeringen bestämmer får utöva tillsyn hos

leverantörer som har träffat säkerhetsskyddsavtal.

Föreskrifter om verkställighet
5 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om verkställighet
av denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom lagen upphävs säkerhetsskyddslagen (1996:627).
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för beslut om placering i

säkerhetsklass som har meddelats före ikraftträdandet, dock längst till dess
att ett motsvarande beslut om placering i säkerhetsklass meddelas enligt
denna lag. Ett sådant beslut ska meddelas senast vid utgången av 2024.

4. Beslut om registerkontroll enligt 14 § i den upphävda lagen ska i den

utsträckning som regeringen föreskriver motsvara ett beslut om placering i
säkerhetsklass 3 enligt denna lag, dock längst till dess att ett nytt beslut om
säkerhetsklass meddelas enligt denna lag. Ett sådant beslut ska meddelas
senast vid utgången av 2024.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)


2018:585

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.