SFS 1996:627 Säkerhetsskyddslag

SFS 1996_627 Säkerhetsskyddslag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

922

SFS 1996:627
Utkom från trycket
den 20 juni 1996

Säkerhetsskyddslag;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller vid verksamhet hos

1. staten, kommunerna, landstingen och de kyrkliga kommunerna,

2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten,

kommuner, landsting eller kyrkliga kommuner utövar ett rättsligt be-
stämmande inflytande, och

3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller

särskilt behöver skyddas mot terrorism.

2 § För riksdagen och dess myndigheter gäller endast 11-29 §§.

3 § För de kyrkliga kommunerna gäller inte 12-29 §§.

1

Prop. 1995/96:129, bet. 1995/96:JuU19, rskr. 1995/96:232, bet.

1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277.

background image

923

SFS 1996:627

4 § Staten, kommuner, landsting och kyrkliga kommuner skall anses
utöva ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 1 § 2, om de ensamma
eller tillsammans

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening

med fler än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på
något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,

2. har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av ledamöterna i styrel-

sen för ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse, eller

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
Vid tillämpningen av 1-3 skall inflytande anses vara utövat av staten,

om inflytandet utövas av en juridisk person över vilken staten bestäm-
mer på det sätt som anges i punkterna. Det som här sägs om staten
gäller också kommuner, landsting och kyrkliga kommuner.

Säkerhetsskydd

5 § I verksamhet där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas som
behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga om-
ständigheter.

Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt att

enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar.

6 § Med säkerhetsskydd avses

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets

säkerhet,

2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt

sekretesslagen (1980:100) och som rör rikets säkerhet, och

3. skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång

för politiska syften (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säker-
het.

7 § Säkerhetsskyddet skall förebygga

1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet

obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),

2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till upp-

gifter som avses i 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning), och

3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i

verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning).

Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga terrorism.

Säkerhetsskyddsavtal

8 § När staten avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphand-
ling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet
omfattas av sekretess, skall staten träffa ett skriftligt avtal (säkerhets-
skyddsavtal)
med anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhets-
skydd som behövs i det särskilda fallet. Detsamma gäller för kommuner,
landsting och kyrkliga kommuner.

background image

SFS 1996:627

Om säkerhetsskyddslagen galler lör anbudsgivaren eller leverantören

på grund av 1 § 2 eller 3, kan anbudsgivarens eller leverantörens skyl-
digheter enligt lagen inte göras mindre långtgående genom villkoren i

säkerhetsskyddsavtalet.

Informationssäkerhet

9 § Vid utformningen av informationssäkerheten skall behovet av skydd
vid automatisk informationsbehandling beaktas särskilt.

Tillträdesbegränsning

10 § Tillträdesbegränsningar skall utformas så att den enskildes rätt att

röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

Bestämmelser om förbud mot tillträde till vissa anläggningar, områ-

den, fartyg eller luftfartyg finns i lagen (1990:217) om skydd för sam-
hällsviktiga anläggningar m.m.

Säkerhetsprövning

11 § Säkerhetsprövning skall göras innan en person genom anställning

eller på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets

-säkerhet eller anlitas för sysslor som är viktiga för skyddet mot terro-

rism. Prövningen skall klarlägga om personen kan antas vara lojal mot
de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt pålitlig från säker-
hetssynpunkt.

Säkerhetsprövningen skall omfatta registerkontroll och särskild per-

sonutredning under de förutsättningar som anges i 13-19 §§.

Registerkontroll

12 § Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från polisregister.

13 § Registerkontroll skall göras vid säkerhetsprövning som gäller

anställning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalför-
svarsplikt, utbildning, besök eller något annat deltagande i verksamhet,
om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säker-
hetsklass.

Registerkontroll skall inte göras när det gäller uppdrag som offentlig

försvarare, ombud inför domstol eller ledamot i riksdagen eller i full-
mäktige eller när det gäller liknande uppdrag.

14 § Registerkontroll får göras även i andra fall, om det behövs för

skyddet mot terrorism och det finns särskilda skäl. Föreskrifter om detta
meddelas av regeringen, utom såvitt gäller riksdagen och dess myndig-
heter.

924

background image

15 § Registerkontroll får göras efter framställan av en annan stat, om

1. den person som framställan gäller har eller har haft hemvist i Sveri-

ge,

2. personen skall delta i en verksamhet på det sätt som anges i 13 §

första stycket, och

3. det för deltagandet gäller regler i den andra staten om registerkon-

troll som motsvarar reglerna i denna lag.

Skall en person som har eller har haft hemvist i Sverige delta i en

säkerhetskänslig verksamhet hos en mellanfolklig organisation där Sve-
rige är medlem, får registerkontroll göras efter beslut av regeringen, om
organisationen har gjort framställan om kontroll.

16 § Registerkontroll får underlåtas, om det står klart att någon kontroll

inte behövs, därför att den som säkerhetsprövningen avser tidigare har
kontrollerats på motsvarande sätt.

Säkerhetsklasser

17 § En anställning eller ett annat sådant deltagande i verksamhet som

avses i 13 § första stycket skall placeras i säkerhetsklass, om den an-
ställde eller den som annars deltar i verksamheten

1. i stor omfattning får del av uppgifter som omfattas av sekretess och

är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsklass 7),

2. i en omfattning som inte är obetydlig får del av sådana uppgifter

som avses i 1 (säkerhetsklass 2), eller

3. i övrigt får del av uppgifter som omfattas av sekretess och som är

av betydelse för rikets säkerhet, om ett röjande av uppgifterna kan antas
medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa (säkerhetsklass
3).

Särskild personutredning

18 § En särskild personutredning skall göras vid registerkontroll som

avser anställning eller annat deltagande i verksamhet, om anställningen
eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2.
Detta gäller också när en framställan om registerkontroll har gjorts av en
annan stat eller en mellanfolklig organisation enligt 15 §. Personutred-
ningen skall omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska
förhållanden. I övrigt skall undersökningen ha den omfattning som be-
hövs.

Samtycke

19 § Den som säkerhetsprövningen gäller skall ha gett sitt samtycke

innan registerkontroll och särskild personutredning får göras. Ett sam-
tycke skall anses gälla också förnyade kontroller och utredningar så
länge som den kontrollerade skall inneha samma anställning.

925

SFS 1996:627

background image

SFS 1996:627

Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass

20 § Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säker-
hetsklass och om registerkontroll såvitt avser riksdagens förvaltnings-
område. För anställda vid riksdagen bestämmer riksdagens förvaltnings-
kontor efter samråd med krigsdelegationens sekreterare om placering i
säkerhetsklass och om registerkontroll.

I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass och om

registerkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för

vilka bestämmelserna om registerkontroll gäller, beslutar om placering i
säkerhetsklass och om registerkontroll. Denna beslutanderätt får dock
tilldelas sådana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 eller
sådana enskilda som anges i 1 § 3 och 8 § endast om det finns särskilda
skäl.

Utlämnande av uppgifter

21 § Utlämnande av uppgifter från polisregister vid registerkontroll får
omfatta

1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig i

polisregister om den kontrollerade och, om det är oundgängligen nöd-

vändigt, om make eller sambo, och

2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i person- och

belastningsregistret hos Rikspolisstyrelsen och i Säkerhetspolisens regis-
ter.

22 § Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla upp-
gifter om den kontrollerade som finns i Säkerhetspolisens register samt
de uppgifter om den kontrollerade som finns i person- och belastnings-
registret hos Rikspolisstyrelsen om dom eller misstanke om brott som
avses i

- 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,
- 4 kap. 1-6, 8 och 9 §§ brottsbalken,
- 6 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
- 8 kap. 4-6 §§ brottsbalken,
- 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,
- 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,
- 13 kap. 1 - 5boch 7 §§ brottsbalken,
- 16 kap. 1-3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken,
- 17 kap. 1 § brottsbalken,
- 18 kap. 1 och 3-5 §§ brottsbalken,
- 19 kap. brottsbalken,
- 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64), och

- 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67).
Även uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får läm-

nas ut.

926

background image

927

SFS 1996:627

23 § Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även andra
uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§.

Regeringen beslutar i varje enskilt fall om utlämnande av uppgifter

enligt denna paragraf.

24 § En uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild
personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om den kan
antas ha betydelse för prövningen av den kontrollerades pålitlighet från

säkerhetssynpunkt.

25 § Innan en uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller
särskild personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning, skall den

som uppgiften avser ges tillfälle att yttra sig över uppgiften. Detta gäller
dock inte om uppgiften omfattas av sekretess i förhållande till den en-
skilde enligt någon annan bestämmelse i sekretesslagen (1980:100) än
7 kap. 17 §.

Även om uppgiften omfattas av sådan sekretess, skall den som upp-

giften avser ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften lämnas ut, om hans
eller hennes intresse av att få yttra sig skäligen bör ha företräde framför
det intresse som sekretessen skall skydda.

26 § En uppgift som lämnas ut vid registerkontroll får inte åtföljas av
något annat yttrande än en förtydligande kommentar till uppgiften.

Prövningen av de utlämnade uppgifterna

27 § Den som bestämmer om registerkontroll avgör självständigt om
den person som prövas skall få anlitas. Prövningen skall grundas på den
kunskap som finns om den som prövas, de uppgifter som har kommit
fram vid registerkontrollen och vid särskild personutredning, arten av
den verksamhet för vilken prövningen görs samt omständigheterna i
övrigt.

28 § Sedan ett beslut har fattats med anledning av en säkerhetspröv-
ning, skall de handlingar som erhållits från Rikspolisstyrelsen snarast
återställas dit, om styrelsen inte har beslutat något annat.

Krav på svenskt medborgarskap

29 § En säkerhetsklassad anställning vid staten, en kommun eller ett
landsting får innehas endast av den som är svensk medborgare.

Kravet på svenskt medborgarskap gäller inte sådant deltagande i verk-

samhet som enligt 13 § första stycket vid sidan om anställning skall
föranleda registerkontroll.

Regeringen får i enskilda fall medge undantag från kravet på svenskt

medborgarskap.

background image

SFS 1996:627

Intern utbildning och kontroll

30 § Myndigheter och andra som lagen gäller för skall se till

1. att personalen får utbildning i frågor om säkerhetsskydd, och

2. att säkerhetsskyddet kontrolleras.

Tillsyn

31 § Den som regeringen bestämmer skall kontrollera säkerhetsskyddet
hos myndigheter och andra som lagen gäller för samt hos anbudsgivare
och leverantörer som har träffat ett säkerhetsskyddsavtal.

Därutöver skall staten, kommuner, landsting och kyrkliga kommuner

se till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd hos aktiebolag,
handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka de utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande samt hos anbudsgivare och leverantörer med
vilka de har träffat ett säkerhetsskyddsavtal.

Undantag från lagens tillämpning

32 § Regeringen får i fråga om regeringskansliet förordna om undantag
från andra bestämmelser i lagen än sådana som gäller registerkontroll.

Föreskrifter om verkställighet

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen utser meddelar de

närmare föreskrifter som behövs för lagens tillämpning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996, då personalkontrollkun-

görelsen (1969:446) skall upphöra att gälla.

2. Ett beslut om placering i skyddsklass enligt personalkontrollkun-

görelsen (1969:446) skall gälla till dess ett motsvarande beslut om
säkerhetsklass enligt den nya lagen har fattats, dock längst till utgången

av år 1997. Skyddsklass 1 A, 1 B och 2 enligt kungörelsen skall därvid
anses motsvara säkerhetsklasserna 1, 2 respektive 3 enligt lagen.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

928

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.