SFS 2019:985 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2019:985 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
SFS2019-985.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 § och 3 kap. 1 och 11 §§
säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha följande lydelse.

2 kap.
6 §
Statliga myndigheter, kommuner och regioner som avser att genom-
föra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggentre-
prenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på
säkerhetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av leverantören om

1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade upp-

gifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller

2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säker-

hetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säkerhets-

skyddsavtalet.

Det som anges i första och andra styckena gäller även för enskilda verk-

samhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och byggentreprenader
med utomstående leverantörer.

3 kap.
1 §
Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning ska
dock inte göras när det gäller

1. uppdrag som statsråd, ledamot av Europaparlamentet, riksdagen eller

kommun- och regionfullmäktige, eller

2. annat uppdrag som offentlig försvarare eller ombud inför domstol än

sådant som avser offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken eller
integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Försvarsunder-
rättelsedomstol.

11 § En anställning i staten, en kommun eller en region som är placerad i
säkerhetsklass 1 eller 2 får endast innehas av den som är svensk medborgare.

Om det finns särskilda skäl får regeringen i enskilda fall medge undantag

från kravet på svenskt medborgarskap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:985

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:985

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.