SFS 2019:1187 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2019-1187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 13 och 14 §§ säkerhetsskydds-
lagen (2018:585) ska ha följande lydelse.

3 kap.
13 §
2 Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som
omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621)
om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas
som behandlas med stöd av

1. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom

brottsdatalagens område, eller

2. lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

14 §3 Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verk-
samheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under
den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd
av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brotts-
datalagens område eller lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling
av personuppgifter hämtas. Motsvarande uppgifter får även hämtas om den
kontrollerades make eller sambo.

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos
Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om Säkerhetspolisens
behandling av personuppgifter hämtas.

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som

anges i andra och tredje styckena hämtas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44.

2 Senaste lydelse 2018:1715.

3 Senaste lydelse 2018:1715.

SFS

2019:1187

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.