SFS 2005:91 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2005:91 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
050091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 3 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22

§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) skall ha följande lydelse.

22 §

2 Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgif-

ter om den kontrollerade som finns i S�PO-registret eller annars behandlas
hos Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i be-
lastningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott
som avses i

� 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,
� 4 kap. 1�6 och 8�9 a §§ brottsbalken,
� 6 kap. 1, 2 och 4�6 §§ brottsbalken,
� 8 kap. 4�6 §§ brottsbalken,
� 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,
� 12 kap. 3 § brottsbalken,
� 13 kap. 1�5 b och 7 §§ brottsbalken,
� 16 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken,
� 17 kap. 1 § brottsbalken,
� 18 kap. 1 och 3�5 §§ brottsbalken,
� 19 kap. brottsbalken,
� 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64),
� 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), och
� 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
�ven uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas

ut.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164.

2 Senaste lydelse 2003:156.

SFS 2005:91

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet