SFS 2005:91 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

050091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 3 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22

§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) skall ha följande lydelse.

22 §

2 Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgif-

ter om den kontrollerade som finns i SÄPO-registret eller annars behandlas
hos Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i be-
lastningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott
som avses i

– 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,
– 4 kap. 1–6 och 8–9 a §§ brottsbalken,
– 6 kap. 1, 2 och 4–6 §§ brottsbalken,
– 8 kap. 4–6 §§ brottsbalken,
– 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,
– 12 kap. 3 § brottsbalken,
– 13 kap. 1–5 b och 7 §§ brottsbalken,
– 16 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken,
– 17 kap. 1 § brottsbalken,
– 18 kap. 1 och 3–5 §§ brottsbalken,
– 19 kap. brottsbalken,
– 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64),
– 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), och
– 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
Även uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas

ut.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164.

2 Senaste lydelse 2003:156.

SFS 2005:91

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.