SFS 1998:625 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

980625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12, 15, 21 och 22 §§ säkerhets-

skyddslagen (1996:627) skall ha följande lydelse.

12 § Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som
omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om
misstankeregister eller polisdatalagen (1998:622). Med registerkontroll av-
ses också att sådana personuppgifter hämtas som Rikspolisstyrelsen eller
Säkerhetspolisen behandlar utan att det ingår i ett sådant register som avses
i första stycket. Med registerkontroll avses dock inte att uppgifter hämtas
från en förundersökning eller särskild undersökning i kriminalunder-
rättelseverksamhet.

15 § Registerkontroll får göras efter framställan från en annan stat, om

1. den person som framställan gäller har eller har haft hemvist i Sverige,
2. personen skall delta i en verksamhet på det sätt som anges i 13 § första

stycket, och

3. det för deltagandet gäller regler i den andra staten om registerkontroll

som motsvarar reglerna i denna lag.

Skall en person som har eller har haft hemvist i Sverige delta i en säker-

hetskänslig verksamhet hos en mellanfolklig organisation där Sverige är
medlem, får registerkontroll göras efter beslut av regeringen, om organisa-
tionen har gjort framställan om kontroll.

21 § Utlämnande av uppgifter vid registerkontroll får omfatta

1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den

kontrollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller
sambo, och

2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastnings-

registret, misstankeregistret, SÄPO-registret och uppgifter som annars be-
handlas hos Säkerhetspolisen.

22 § Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter
om den kontrollerade som finns i SÄPO-registret eller annars behandlas hos

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

Svensk författningssamling

SFS 1998:625
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:625

Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i belast-
ningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott som
avses i

– 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,
– 4 kap. 1–6 och 8–9 a §§ brottsbalken,
– 6 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
– 8 kap. 4–6 §§ brottsbalken,
– 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,
– 12 kap. 3 § brottsbalken,
– 13 kap. 1–5 b och 7 §§ brottsbalken,
– 16 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken,
– 17 kap. 1 § brottsbalken,
– 18 kap. 1 och 3–5 §§ brottsbalken,
– 19 kap. brottsbalken,
– 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64), och
– 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67).
Även uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas

ut.

Denna lag träder i kraft såvitt avser 15 § den 1 juli 1998 och i övrigt den

dag regeringen bestämmer. Vid tillämpningen av 21 och 22 §§ i deras nya
lydelse skall med belastningsregistret även avses person- och belastnings-
registret till dess samtliga uppgifter utgått ur detta register.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.