SFS 1998:625 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 1998:625 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
980625.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12, 15, 21 och 22 §§ säkerhets-

skyddslagen (1996:627) skall ha följande lydelse.

12 § Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som
omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om
misstankeregister eller polisdatalagen (1998:622). Med registerkontroll av-
ses också att sådana personuppgifter hämtas som Rikspolisstyrelsen eller
Säkerhetspolisen behandlar utan att det ingår i ett sådant register som avses
i första stycket. Med registerkontroll avses dock inte att uppgifter hämtas
från en förundersökning eller särskild undersökning i kriminalunder-
rättelseverksamhet.

15 § Registerkontroll får göras efter framställan från en annan stat, om

1. den person som framställan gäller har eller har haft hemvist i Sverige,
2. personen skall delta i en verksamhet på det sätt som anges i 13 § första

stycket, och

3. det för deltagandet gäller regler i den andra staten om registerkontroll

som motsvarar reglerna i denna lag.

Skall en person som har eller har haft hemvist i Sverige delta i en säker-

hetskänslig verksamhet hos en mellanfolklig organisation där Sverige är
medlem, får registerkontroll göras efter beslut av regeringen, om organisa-
tionen har gjort framställan om kontroll.

21 § Utlämnande av uppgifter vid registerkontroll får omfatta

1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den

kontrollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller
sambo, och

2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastnings-

registret, misstankeregistret, S�PO-registret och uppgifter som annars be-
handlas hos Säkerhetspolisen.

22 § Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter
om den kontrollerade som finns i S�PO-registret eller annars behandlas hos

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

Svensk författningssamling

SFS 1998:625
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:625

Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i belast-
ningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott som
avses i

� 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,
� 4 kap. 1�6 och 8�9 a §§ brottsbalken,
� 6 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
� 8 kap. 4�6 §§ brottsbalken,
� 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,
� 12 kap. 3 § brottsbalken,
� 13 kap. 1�5 b och 7 §§ brottsbalken,
� 16 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken,
� 17 kap. 1 § brottsbalken,
� 18 kap. 1 och 3�5 §§ brottsbalken,
� 19 kap. brottsbalken,
� 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64), och
� 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67).
�ven uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas

ut.

Denna lag träder i kraft såvitt avser 15 § den 1 juli 1998 och i övrigt den

dag regeringen bestämmer. Vid tillämpningen av 21 och 22 §§ i deras nya
lydelse skall med belastningsregistret även avses person- och belastnings-
registret till dess samtliga uppgifter utgått ur detta register.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet