SFS 2021:952 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2021-952.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 28 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen
(2018:585)2

dels att 2 kap. 6–14 och 16 §§ samt 5 kap. 4 och 5 §§ ska upphöra att

gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 6–9, 12–14 och 16 §§ samt 5 kap.

4 och 5 §§ ska utgå,

dels att nuvarande 4 och 5 kap. ska betecknas 5 kap. respektive 8 kap.,

och att nuvarande 2 kap. 15 § ska betecknas 2 kap. 8 §,

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, den nya 2 kap. 8 §, 3 kap. 4 och 16 §§ och

den nya 8 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 15 § ska sättas före den nya 2 kap.

8 §,

dels att det ska införas tre nya kapitel, 4, 6 och 7 kap., fyra nya paragrafer,

2 kap. 6 och 7 §§, 3 kap. 4 b § och 8 kap. 4 §, och närmast före 2 kap. 6 och
7 §§ och 8 kap. 4 § rubriker av följande lydelse.

1 kap.
3 §
3 För riksdagen och dess myndigheter gäller endast bestämmelserna om
säkerhetsskyddsklasser i 2 kap. 5 §, säkerhetsprövning i 3 kap. och säker-
hetsintyg i 5 kap. I övrigt gäller lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riks-
dagen och dess myndigheter.

Regeringen får i fråga om Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och

kommittéväsendet meddela föreskrifter om undantag från andra bestäm-
melser i lagen än de som anges i första stycket.

1 Prop. 2020/21:194, bet. 2021/22:JuU3, rskr. 2021/22:19.
2 Senaste lydelse av
2 kap. 6 § 2019:985

rubriken närmast före 2 kap. 7 § 2020:1007

2 kap. 7 § 2020:1007

rubriken närmast före 2 kap. 8 § 2020:1007

2 kap. 8 § 2020:1007

rubriken närmast före 2 kap. 9 § 2020:1007

2 kap. 9 § 2020:1007

rubriken närmast före 2 kap. 12 § 2020:1007

2 kap. 10 § 2020:1007

rubriken närmast före 2 kap. 13 § 2020:1007

2 kap. 11 § 2020:1007

rubriken närmast före 2 kap. 14 § 2020:1007

2 kap. 12 § 2020:1007

rubriken närmast före 2 kap. 16 § 2020:1007.

2 kap. 13 § 2020:1007
2 kap. 14 § 2020:1007
2 kap. 16 § 2020:1007
3 Senaste lydelse 2019:110.

SFS

2021:952

Publicerad
den

2 november 2021

background image

SFS

2021:952

2

2 kap.
1 §
Den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verk-
samhetsutövare) ska utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskydds-
analys). Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras.

Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren planera och vidta

de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art
och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och
övriga omständigheter.

Verksamhetsutövaren ska även kontrollera säkerhetsskyddet i den egna

verksamheten, anmäla och rapportera sådant som är av vikt för säkerhets-
skyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt denna lag.

Så långt det är möjligt ska säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att de

inte medför någon skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller
enskilda intressen.

Anmälningsplikt
6 §
En verksamhetsutövare ska utan dröjsmål anmäla att den bedriver
säkerhetskänslig verksamhet till tillsynsmyndigheten.

När den säkerhetskänsliga verksamheten har upphört ska verksamhets-

utövaren utan dröjsmål anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Säkerhetsskyddschef
7 §
Vid verksamhet som omfattas av denna lag ska det finnas en säkerhets-
skyddschef, om det inte är uppenbart obehövligt.

Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet

samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen. Detta ansvar kan inte delegeras.

Säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd chefen för verksam-

hetsutövarens verksamhet, om en sådan chef finns, och annars verksamhets-
utövarens ledning.

8 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om säkerhetsskyddsanalys samt anmälnings-
och rapporteringsskyldighet enligt 1 §, säkerhetsskyddsåtgärder enligt
2–4 §§ och säkerhetsskyddsklassificering enligt 5 §.

3 kap.
4 §
5 Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när
grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som
ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild
personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt
omständigheterna i övrigt.

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat del-

tagande i den säkerhetskänsliga verksamheten, om inte annat följer av tredje
stycket, 4 a eller 4 b §.

Om en myndighet har det bestämmande inflytandet över den prövades

lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en enskild verksam-
hetsutövare, är det i stället myndigheten som gör den slutliga bedömningen.

Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en

persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten omprövas.

4 Senaste lydelse av tidigare 2 kap. 15 § 2020:1007.
5 Senaste lydelse 2021:76.

background image

SFS

2021:952

3

4 b § Den slutliga bedömningen enligt 4 § görs av Transportstyrelsen när
det gäller den som ska genomgå säkerhetsprövning till följd av ett inter-
nationellt säkerhetsskyddsåtagande på området luftfartsskydd.

16 § Bestämmelser om registerkontroll finns också i 5 kap. om internatio-
nell säkerhetsskyddssamverkan och säkerhetsintyg.

4 kap. Skyldigheter när en annan aktör kan få tillgång till

säkerhetskänslig verksamhet
Säkerhetsskyddsavtal
1 §
En verksamhetsutövare som avser att genomföra en upphandling, ingå
ett avtal eller inleda en samverkan eller ett samarbete med en annan aktör
ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal med aktören, om aktören genom för-
farandet kan få tillgång till

1. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kon-

fidentiell eller högre, eller

2. annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för

Sveriges säkerhet.

Verksamhetsutövaren ska även ingå ett säkerhetsskyddsavtal med en

underleverantör som anlitas för att fullgöra den andra aktörens förpliktelse,
om underleverantören genom sitt uppdrag kan få en sådan tillgång till den
säkerhetskänsliga verksamheten som anges i första stycket.

Ett säkerhetsskyddsavtal ska ingås innan motparten kan få tillgång till den

säkerhetskänsliga verksamheten.

2 § Mellan statliga myndigheter gäller kravet på säkerhetsskyddsavtal
enligt 1 § endast vid anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad.

3 § Ett säkerhetsskyddsavtal ska innehålla de krav på motparten som
behövs för att kraven på säkerhetsskydd enligt 2 kap. 1 § ska kunna till-
godoses.

Ett säkerhetsskyddsavtal ska även reglera hur verksamhetsutövaren ska få

kontrollera att motparten följer säkerhetsskyddsavtalet och att verksamhets-
utövaren har rätt att revidera avtalet om det krävs på grund av ändrade
förhållanden.

4 § Vid säkerhetsprövning enligt ett säkerhetsskyddsavtal tillämpas be-
stämmelserna i 3 kap. och föreskrifter som har meddelats i anslutning till de
bestämmelserna.

5 § Verksamhetsutövaren ska kontrollera att motparten följer säkerhets-
skyddsavtalet och revidera avtalet om det krävs på grund av ändrade för-
hållanden.

Om motparten inte följer säkerhetsskyddsavtalet, ska verksamhetsutövaren

vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose kraven på säkerhetsskydd.

background image

SFS

2021:952

4

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela ytterligare föreskrifter om säkerhetsskyddsavtal enligt 1 och 3–5 §§.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att

ingå säkerhetsskyddsavtal. Om det finns särskilda skäl får regeringen också
besluta om sådana undantag i enskilda fall.

Skyldigheter inför förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal
7 §
En verksamhetsutövare som avser att genomföra ett förfarande som
innebär ett krav på säkerhetsskyddsavtal enligt 1 § första stycket ska göra en
särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning enligt 8 §.
Verksamhetsutövaren ska också samråda enligt 9 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Om

det finns särskilda skäl får regeringen också besluta om sådana undantag i
enskilda fall.

För överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom gäller

i stället 13–20 §§.

8 § Innan ett sådant förfarande som avses i 1 § första stycket inleds ska
verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning identi-
fiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhets-
känslig verksamhet i övrigt som den andra aktören kan få tillgång till och
som kräver säkerhetsskydd.

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och

övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om det planerade
förfarandet är lämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen

ska dokumenteras.

Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att det planerade för-

farandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt, får det inte inledas.

9 § Om lämplighetsprövningen enligt 8 § leder till bedömningen att det
planerade förfarandet inte är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt, ska
verksamhetsutövaren innan den inleder förfarandet samråda med tillsyns-
myndigheten, om det planerade förfarandet innebär att den andra aktören
kan få tillgång till

1. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hem-

lig eller högre, eller

2. annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för

Sveriges säkerhet.

Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att

vidta åtgärder enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen.

10 § Om verksamhetsutövaren inte samråder med tillsynsmyndigheten
trots att det finns en skyldighet att göra det, får tillsynsmyndigheten inleda
samrådet.

11 § Om ett beslut om föreläggande enligt 9 § inte följs eller om det
planerade förfarandet är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt även om
ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att det planerade
förfarandet inte får genomföras (förbud).

background image

SFS

2021:952

5

12 § Om ett pågående förfarande som omfattas av ett krav på säkerhets-
skyddsavtal enligt 1 § är olämpligt från säkerhetsskyddssynpunkt, får till-
synsmyndigheten besluta om de förelägganden mot verksamhetsutövaren
och den andra aktören i förfarandet som behövs för att förhindra skada för
Sveriges säkerhet. Ett sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.

Skyldigheter inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss

egendom
13 §
En verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedöm-
ning och lämplighetsprövning enligt 14 § och samråda enligt 15 §, om verk-
samhetsutövaren avser att överlåta

1. hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten, eller
2. egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige

förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Första stycket gäller inte för överlåtelser av fast egendom.
Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från första

stycket. Om det finns särskilda skäl får regeringen också besluta om sådana
undantag i enskilda fall.

14 § Innan ett förfarande för sådan överlåtelse som avses i 13 § inleds ska
verksamhetsutövaren genom en särskild säkerhetsskyddsbedömning identi-
fiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken säkerhets-
känslig verksamhet i övrigt som förvärvaren kan få tillgång till och som
kräver säkerhetsskydd.

Med utgångspunkt i den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och

övriga omständigheter ska verksamhetsutövaren pröva om överlåtelsen är
lämplig från säkerhetsskyddssynpunkt.

Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen

ska dokumenteras.

Om lämplighetsprövningen leder till bedömningen att överlåtelsen är

olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, får överlåtelsen inte genomföras.

15 § Om lämplighetsprövningen enligt 14 § leder till bedömningen att
överlåtelsen inte är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt, ska verksam-
hetsutövaren samråda med tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att

vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Skyldigheten att samråda och det som anges i andra stycket om verk-

samhetsutövaren gäller även den som avser att överlåta aktier eller andelar i
säkerhetskänslig verksamhet, dock inte aktier i aktiebolag som är publika
enligt aktiebolagslagen (2005:551).

16 § Om överlåtaren inte samråder med tillsynsmyndigheten trots att det
finns en skyldighet att göra det, får tillsynsmyndigheten inleda samrådet.

17 § Om ett beslut om föreläggande enligt 15 § inte följs eller om över-
låtelsen är olämplig från säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare
åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten besluta att överlåtelsen inte får
genomföras (förbud).

18 § En överlåtelse i strid med ett förbud enligt 17 § är ogiltig.

background image

SFS

2021:952

6

Om en överlåtelse har genomförts utan samråd enligt 15 eller 16 § och

förutsättningarna för ett förbud enligt 17 § är uppfyllda, får tillsyns-
myndigheten i efterhand besluta om ett sådant förbud. Överlåtelsen är då
ogiltig.

19 § Om en överlåtelse är ogiltig enligt 18 § får tillsynsmyndigheten
besluta om de förelägganden mot överlåtaren och förvärvaren som behövs
för att förhindra skada för Sveriges säkerhet. Ett sådant beslut om före-
läggande får förenas med vite.

20 § En verksamhetsutövare som avser att överlåta hela eller någon del av
den säkerhetskänsliga verksamheten ska upplysa förvärvaren om att denna
lag gäller för verksamheten. En sådan upplysning ska innehålla information
om de skyldigheter som enligt 2 kap. 1 § gäller för en verksamhetsutövare.

6 kap. Tillsyn
Tillsynsmyndighetens uppdrag
1 §
Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara tillsyns-
myndighet.

Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att verksamhetsutövare följer

lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. I det
syftet får tillsynsmyndigheten även utöva tillsyn hos de aktörer som
verksamhetsutövare har ingått säkerhetsskyddsavtal med.

Tillsynsmyndighetens undersökningsbefogenheter
2 §
Den som står under tillsyn ska på begäran tillhandahålla tillsyns-
myndigheten den information som behövs för tillsynen.

3 § Tillsynsmyndigheten har i den omfattning som det behövs för tillsynen
rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte
bostäder, som används i verksamhet som omfattas av tillsyn.

4 § Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga den som står under till-
syn att tillhandahålla information och ge tillträde enligt 2 och 3 §§. Ett
sådant beslut om föreläggande får förenas med vite.

5 § Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av Kronofogdemyndig-
heten för att genomföra de åtgärder som avses i 2 och 3 §§. Vid handräck-
ning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av för-
pliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avlägsnande.

Åtgärdsförelägganden
6 §
Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga en verksamhetsutövare
att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Ett sådant beslut om
föreläggande får förenas med vite.

background image

SFS

2021:952

7

7 kap. Administrativa sanktionsavgifter
Överträdelser som kan leda till sanktionsavgift
1 §
Tillsynsmyndigheten får besluta att ta ut en sanktionsavgift av en
verksamhetsutövare som

1. har åsidosatt sina skyldigheter enligt någon av
a) 2 kap. 1 § första eller andra stycket, 5 §, 6 § första stycket eller 7 § eller

föreskrifter som har meddelats i anslutning till de bestämmelserna,

b) 3 kap. 1–4 eller 6–9 §§ eller 11 § första stycket eller föreskrifter som

har meddelats i anslutning till de bestämmelserna,

c) 4 kap. 1 eller 3 §, 9 § första stycket eller 15 § första stycket eller före-

skrifter som har meddelats i anslutning till de bestämmelserna,

2. inte har kontrollerat säkerhetsskyddet i den egna verksamheten enligt

2 kap. 1 § tredje stycket eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den bestämmelsen,

3. inte har kontrollerat att motparten följer säkerhetsskyddsavtalet enligt

4 kap. 5 § första stycket eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den bestämmelsen,

4. har inlett ett förfarande i strid med ett förbud som har meddelats med

stöd av 4 kap. 11 § eller har genomfört en överlåtelse i strid med ett förbud
som har meddelats med stöd av 4 kap. 17 §, eller

5. har lämnat oriktiga uppgifter i samband med samråd enligt 4 kap. 9

eller 15 § eller tillsyn.

2 § Tillsynsmyndigheten får besluta att ta ut en sanktionsavgift av en
aktie- eller andelsägare som

1. inte har samrått enligt 4 kap. 15 § eller föreskrifter som har meddelats

i anslutning till den bestämmelsen,

2. har genomfört en överlåtelse i strid med ett förbud som har meddelats

med stöd av 4 kap. 17 §, eller

3. har lämnat oriktiga uppgifter i samband med samråd enligt 4 kap. 15 §.

När sanktionsavgift ska tas ut
3 §
Vid bedömningen av om en sanktionsavgift ska tas ut ska särskild
hänsyn tas till

1. den skada eller sårbarhet för Sveriges säkerhet som uppstått till följd av

överträdelsen,

2. om överträdelsen har varit uppsåtlig eller berott på oaktsamhet,
3. vad verksamhetsutövaren eller aktie- eller andelsägaren har gjort för att

överträdelsen ska upphöra och för att begränsa dess verkningar, och

4. om verksamhetsutövaren eller aktie- eller andelsägaren tidigare har

begått en överträdelse.

Hur sanktionsavgiften ska bestämmas
4 §
En sanktionsavgift ska bestämmas till lägst 25 000 kronor och högst
50 000 000 kronor. Sanktionsavgiften för en statlig myndighet, kommun
eller region ska dock bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

5 § När sanktionsavgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till de
omständigheter som anges i 3 § och till den vinst som den avgiftsskyldige
gjort till följd av överträdelsen.

background image

SFS

2021:952

8

6 § En sanktionsavgift får efterges helt eller delvis om överträdelsen är
ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna
skulle vara oskäligt att ta ut avgiften.

Beslut om sanktionsavgift
7 §
En sanktionsavgift får inte beslutas om överträdelsen omfattas av ett
föreläggande om vite och överträdelsen ligger till grund för en ansökan om
utdömande av vitet.

8 § En sanktionsavgift får endast beslutas om den som avgiften ska tas ut
av har fått tillfälle att yttra sig inom två år från det att överträdelsen ägde
rum.

Ett beslut om sanktionsavgift ska delges.

Betalning av sanktionsavgift
9 §
En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar
från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom den
längre tid som anges i beslutet.

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket,

ska myndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser
om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

En sanktionsavgift tillfaller staten.

10 § En beslutad sanktionsavgift faller bort till den del beslutet om
avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

8 kap.
3 §
Sekretess hindrar inte att den myndighet som avses i 5 kap. 6 § i ett
ärende om underlag för säkerhetsprövning enligt 5 kap. 4 § lämnar ut en
uppgift som har kommit fram vid registerkontroll eller särskild person-
utredning till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om
det står klart att ett sådant utlämnande är förenligt med svenska intressen.

Överklagande
4 §
Beslut om föreläggande enligt 4 kap. 9 och 15 §§ och 6 kap. 4 och 6 §§
eller sanktionsavgift enligt 7 kap. får överklagas till Förvaltningsrätten i
Stockholm. När ett sådant beslut överklagas är tillsynsmyndigheten motpart.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut om förbud enligt 4 kap. 11, 17 och 18 §§ och föreläggande enligt

4 kap. 12 och 19 §§ får överklagas till regeringen.

Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden om samråd som har

inletts före ikraftträdandet.

3. Den upphävda 2 kap. 6 § gäller för säkerhetsskyddsavtal som har

ingåtts före ikraftträdandet.

4. En sanktionsavgift enligt 7 kap. får beslutas endast för överträdelser

som skett efter ikraftträdandet.

background image

SFS

2021:952

9

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.