SFS 2023:390 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SFS2023-390.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 8 juni 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen
(2018:585)

dels att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 3 a, 4 d och 18 a §§, av
följande lydelse.

3 kap.
3 a §
En totalförsvarspliktig som efter avslutad grundutbildning med
värnplikt har krigsplacerats enligt 3 kap. 12 § lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt i en befattning placerad i säkerhetsklass i Försvarsmaktens
verksamhet ska anses delta i säkerhetskänslig verksamhet under den tid som
beslutet om krigsplacering kvarstår.

4 §2 Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när
grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som
ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild
personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt
omständigheterna i övrigt.

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat del-

tagande i den säkerhetskänsliga verksamheten, om inte annat följer av tredje
stycket, 4 a, 4 b, 4 c eller 4 d §.

Om en myndighet har det bestämmande inflytandet över den prövades

lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en enskild verksam-
hetsutövare, är det i stället myndigheten som gör den slutliga bedömningen.

Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en

persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten om-
prövas.

4 d § Bedömningen enligt 4 § görs av Försvarsmakten när det gäller
totalförsvarspliktiga inför inskrivning för värnplikt och totalförsvarspliktiga
som efter avslutad grundutbildning med värnplikt har krigsplacerats enligt
3 kap. 12 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt i en befattning placerad
i säkerhetsklass i Försvarsmaktens verksamhet.

18 a § Kravet på samtycke till registerkontroll i 18 § gäller inte en total-
försvarspliktig som skrivs in för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om

1 Prop. 2022/23:87, bet. 2022/23:JuU28, rskr. 2022/23:210.
2 Senaste lydelse 2022:443.

SFS

2023:390

Publicerad
den

14 juni 2023

background image

SFS

2023:390

2

totalförsvarsplikt. Kravet gäller inte heller en totalförsvarspliktig som efter
avslutad grundutbildning med värnplikt har krigsplacerats enligt den lagen.

Undantaget från kravet på samtycke gäller under den tid som deltagandet

i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

Undantaget gäller endast för sådan registerkontroll som ska göras för

placering i säkerhetsklass 3.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2023.

På regeringens vägnar

PARISA LILJESTRAND

Johan Stensbäck
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.