SFS 2009:1021 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2009:1021 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
091021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 15 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska ha följande lydelse.

13 §

2

Registerkontroll ska göras vid säkerhetsprövning som gäller anställ-

ning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
utbildning, besök eller något annat deltagande i verksamhet, om anställ-
ningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.

Med undantag för offentliga ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken

och integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Försvarsunder-
rättelsedomstol ska registerkontroll inte göras när det gäller uppdrag som of-
fentlig försvarare eller ombud inför domstol. Registerkontroll ska inte heller
göras när det gäller ledamot i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande
uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3.

2 Senaste lydelse 2004:403.

SFS 2009:1021

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet