SFS 2009:1021 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

091021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 15 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 § säkerhetsskyddslagen

(1996:627) ska ha följande lydelse.

13 §

2

Registerkontroll ska göras vid säkerhetsprövning som gäller anställ-

ning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
utbildning, besök eller något annat deltagande i verksamhet, om anställ-
ningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.

Med undantag för offentliga ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken

och integritetsskyddsombud enligt 6 § lagen (2009:966) om Försvarsunder-
rättelsedomstol ska registerkontroll inte göras när det gäller uppdrag som of-
fentlig försvarare eller ombud inför domstol. Registerkontroll ska inte heller
göras när det gäller ledamot i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande
uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3.

2 Senaste lydelse 2004:403.

SFS 2009:1021

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.