SFS 2010:365 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2010:365 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
100365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12, 21 och 22 §§ säkerhetsskydds-

lagen (1996:627) ska ha följande lydelse.

12 §

2

Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som

omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om
misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister.
Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd
av polisdatalagen (2010:361).

21 §

3

Utlämnande av uppgifter vid registerkontroll får omfatta

1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den kont-

rollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller sambo, och

2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret

och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen.

22 §

4

Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla upp-

gifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret och misstanke-
registret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.

2 Senaste lydelse 1998:625.

3 Senaste lydelse 1998:625.

4 Senaste lydelse 2006:347.

SFS 2010:365

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet