SFS 2010:365 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

100365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 20 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12, 21 och 22 §§ säkerhetsskydds-

lagen (1996:627) ska ha följande lydelse.

12 §

2

Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som

omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om
misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister.
Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd
av polisdatalagen (2010:361).

21 §

3

Utlämnande av uppgifter vid registerkontroll får omfatta

1. för säkerhetsklass 1 eller 2: varje uppgift som finns tillgänglig om den kont-

rollerade och, om det är oundgängligen nödvändigt, om make eller sambo, och

2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i belastningsregistret

och misstankeregistret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen.

22 §

4

Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla upp-

gifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret och misstanke-
registret samt uppgifter som behandlas hos Säkerhetspolisen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.

2 Senaste lydelse 1998:625.

3 Senaste lydelse 1998:625.

4 Senaste lydelse 2006:347.

SFS 2010:365

Utkom från trycket
den 1 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.