SFS 2020:151 Totalförsvarsdatalag

SFS2020-151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Totalförsvarsdatalag

Utfärdad den 19 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens syfte
1 §
Syftet med denna lag är att ge Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvars-
pliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett ändamålsenligt sätt
samt att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid
sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde
2 §
Denna lag gäller i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet
vid behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan
personal som har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap.

I de fall det anges särskilt gäller lagen även i verksamhet som bedrivs av

någon annan än Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

När sådan behandling av personuppgifter som avses i första stycket utförs

av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i egenskap av vårdgivare inom
hälso- och sjukvården tillämpas patientdatalagen (2008:355).

3 § Lagen gäller vid sådan behandling av personuppgifter som är helt eller
delvis automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av person-
uppgifter som ingår i eller kommer att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Förhållandet till annan reglering
4 §
Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte något annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar
5 §
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

En kommun, region eller statlig myndighet som behandlar personupp-

gifter med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen är personuppgiftsansvarig för den behandlingen.

1 Prop. 2019/20:51, bet. 2019/20:FöU3, rskr. 2019/20:180.

SFS

2020:151

Publicerad
den

26 mars 2020

background image

SFS

2020:151

2

Ändamål
6 §
Personuppgifter i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet
får behandlas om det är nödvändigt för att

1. ta fram underlag för beslut om mönstring, inskrivning, krigsplacering

eller annat ianspråktagande av personal till totalförsvaret,

2. redovisa personal med uppgifter inom totalförsvaret,
3. säkerställa att den registrerade fortlöpande får ändamålsenlig utbild-

ning och en lämplig placering inom totalförsvaret,

4. se till att den registrerade fullgör sina skyldigheter i fråga om total-

försvarsplikten,

5. tillgodose den registrerades rättigheter och trygghet i egenskap av

totalförsvarspliktig, och

6. fullgöra Totalförsvarets rekryteringsmyndighets serviceskyldighet

gentemot bemanningsansvariga organ inom totalförsvaret.

7 § Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får också behandlas för att
fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller för-
ordning.

Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får behandlas även för andra

ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter
8 §
Känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, får endast
behandlas om det är absolut nödvändigt för de ändamål som anges i 6 och
7 §§.

Känsliga personuppgifter får även behandlas om det är absolut nödvän-

digt vid en utredning om den totalförsvarspliktiges personliga förhållanden
som görs enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt av någon
annan statlig myndighet än Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, en
kommun eller region.

Sökbegränsningar
9 §
Vid behandling som sker med stöd av 8 § är det förbjudet att utföra sök-
ningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga person-
uppgifter.

Det är också förbjudet att som sökbegrepp använda uppgifter om
1. hinder för mönstring, annan utredning, utbildning, krigsplacering eller

annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvarets räkning,

2. boende- och familjeförhållanden samt försörjning,
3. resultat från begåvningstest eller anlagstest som utförs vid mönstring

eller annan utredning,

4. medborgarskap, och
5. lagöverträdelser, säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen

(2018:585) samt vilken säkerhetsklass prövningen avsett och resultatet av
den.

De uppgifter som anges i andra stycket 1–5 får dock användas som sök-

begrepp när uppgifter lämnas ut för framställning av statistik eller för
forskningsändamål. De uppgifter som anges i andra stycket 3 får även

background image

SFS

2020:151

3

användas som sökbegrepp för att ta fram underlag för beslut om mönstring,
inskrivning, krigsplacering eller annat ianspråktagande av personal till total-
försvaret.

Rätten att göra invändningar
10 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invänd-
ningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Tillgången till personuppgifter
11 §
Tillgången till personuppgifter vid Totalförsvarets rekryterings-
myndighet, en annan statlig myndighet, en kommun eller region ska
begränsas till vad varje anställd behöver för att kunna fullgöra sina arbets-
uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hur till-
gången till personuppgifter ska begränsas.

Direktåtkomst
12 §
Direktåtkomst till personuppgifter hos Totalförsvarets rekryterings-
myndighet får endast medges Försvarsmakten och den registrerade.

Den registrerade får endast ha direktåtkomst till personuppgifter som rör

honom eller henne.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av

8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av direktåtkomsten enligt första stycket och föreskrifter om be-
hörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

13 § Försvarsmakten har rätt att vid direktåtkomst enligt 12 § första
stycket ta del av de personuppgifter som omfattas av åtkomsten.

Försvarsmaktens införande och rättelse av personuppgifter
14 §
Försvarsmakten får föra in och rätta personuppgifter om totalför-
svarspliktiga i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets informationssystem.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av

8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om Försvars-
maktens behandling av personuppgifter enligt första stycket och föreskrifter
om behörighet och säkerhet vid sådan behandling.

Avskiljande
15 §
Personuppgifter ska avskiljas så att tillgången till dem begränsas när
de inte längre behövs i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets löpande verk-
samhet för de ändamål som anges i 6 §.

Personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska avskiljas senast vid ut-

gången av det kalenderår då den totalförsvarspliktige fyller 70 år, om inte
den totalförsvarspliktige därefter har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd
beredskap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om av-
skiljande av personuppgifter.

background image

SFS

2020:151

4

Tillsynsmyndighetens befogenheter
16 §
Vid behandling enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen gäller inte bestämmelserna i artikel 58.2 f i EU:s
dataskyddsförordning och 6 kap. 1 § lagen med kompletterande bestäm-
melser till EU:s dataskyddsförordning om tillsynsmyndighetens befogenhet
att införa en tillfällig eller definitiv begränsning av, inklusive ett förbud mot,
behandling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.
2. Genom lagen upphävs lagen (1998:938) om behandling av person-

uppgifter om totalförsvarspliktiga.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

PETER HULTQVIST
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.