SFS 2020:1277 Lag om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151)

SFS2020-1277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151)

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14 och 15 §§
totalförsvarsdatalagen (2020:151) ska ha följande lydelse.

1 § Syftet med denna lag är att ge Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvars-
pliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett ändamålsenligt sätt
samt att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid
sådan behandling.

2 § Denna lag gäller i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks verk-
samhet vid behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och
annan personal som har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap.

I de fall det anges särskilt gäller lagen även i verksamhet som bedrivs av

någon annan än Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

När sådan behandling av personuppgifter som avses i första stycket utförs

av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i egenskap av vårdgivare inom
hälso- och sjukvården tillämpas patientdatalagen (2008:355).

5 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk är personuppgiftsansvarigt
för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

En kommun, region eller statlig myndighet som behandlar person-

uppgifter med stöd av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen är personuppgiftsansvarig för den behandlingen.

6 § Personuppgifter i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks verksam-
het får behandlas om det är nödvändigt för att

1. ta fram underlag för beslut om mönstring, inskrivning, krigsplacering

eller annat ianspråktagande av personal till totalförsvaret,

2. redovisa personal med uppgifter inom totalförsvaret,
3. säkerställa att den registrerade fortlöpande får ändamålsenlig utbild-

ning och en lämplig placering inom totalförsvaret,

4. se till att den registrerade fullgör sina skyldigheter i fråga om total-

försvarsplikten,

5. tillgodose den registrerades rättigheter och trygghet i egenskap av

totalförsvarspliktig, och

6. fullgöra Totalförsvarets plikt- och prövningsverks serviceskyldighet

gentemot bemanningsansvariga organ inom totalförsvaret.

1 Prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136.

SFS

2020:1277

Publicerad
den

23 december 2020

background image

SFS

2020:1277

2

8 § Känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning, får endast
behandlas om det är absolut nödvändigt för de ändamål som anges i 6 och
7 §§.

Känsliga personuppgifter får även behandlas om det är absolut nöd-

vändigt vid en utredning om den totalförsvarspliktiges personliga för-
hållanden som görs enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
av någon annan statlig myndighet än Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk, en kommun eller region.

11 § Tillgången till personuppgifter vid Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk, en annan statlig myndighet, en kommun eller region ska
begränsas till vad varje anställd behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hur till-
gången till personuppgifter ska begränsas.

12 § Direktåtkomst till personuppgifter hos Totalförsvarets plikt- och
prövningsverk får endast medges Försvarsmakten och den registrerade.

Den registrerade får endast ha direktåtkomst till personuppgifter som rör

honom eller henne.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av

8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av direktåtkomsten enligt första stycket och föreskrifter om be-
hörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

14 § Försvarsmakten får föra in och rätta personuppgifter om totalför-
svarspliktiga i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks informations-
system.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av

8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om Försvars-
maktens behandling av personuppgifter enligt första stycket och föreskrifter
om behörighet och säkerhet vid sådan behandling.

15 § Personuppgifter ska avskiljas så att tillgången till dem begränsas när
de inte längre behövs i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks löpande
verksamhet för de ändamål som anges i 6 §.

Personuppgifter om totalförsvarspliktiga ska avskiljas senast vid ut-

gången av det kalenderår då den totalförsvarspliktige fyller 70 år, om inte
den totalförsvarspliktige därefter har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd
beredskap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om av-
skiljande av personuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

background image

SFS

2020:1277

3

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.