SFS 2022:920 Lag om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Totalförsvarsdatalag (2020:151) / SFS 2022:920 Lag om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151)
SFS2022-920.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i totalförsvarsdatalagen (2020:151)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § totalförsvarsdatalagen
(2020:151) ska ha följande lydelse.

2 §2 Denna lag gäller i Totalförsvarets plikt- och prövningsverks verksam-
het vid behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan
personal som har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap.

I de fall det anges särskilt gäller lagen även i verksamhet som bedrivs av

någon annan än Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

När sådan behandling av personuppgifter som avses i första stycket utförs

av Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i egenskap av vårdgivare inom
hälso- och sjukvården tillämpas patientdatalagen (2008:355) och lagen
(2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381.
2 Senaste lydelse 2020:1277.

SFS

2022:920

Publicerad
den

21 juni 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.