SFS 2012:306 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

120306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 24 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

dels att nuvarande 6 kap. 4 a § ska betecknas 6 kap. 4 b §,
dels att 2 kap. 10 och 18 §§, 6 kap. 4 och 6 §§, 9 kap. 1 och 2 §§ samt rub-

riken närmast före 6 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 10 a–10 d §§ och

6 kap. 3 b och 4 a §§, samt närmast före 6 kap. 3 b § en ny rubrik av följande
lydelse.

2 kap.

10 §

2

Tillstånd att driva handel med skjutvapen får endast meddelas den

som med hänsyn till kunskap, laglydnad och övriga omständigheter är lämp-
lig att driva sådan verksamhet. Tillstånd får meddelas endast för handel som
ska bedrivas yrkesmässigt.

I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt första stycket, utom

när det gäller kravet på kunskap, dessutom avse de fysiska personer som har
ett betydande inflytande över den juridiska personen.

Om det sker en förändring av vem som har ett betydande inflytande över

en juridisk person, ska tillståndshavaren snarast möjligt anmäla förändringen
till polismyndigheten.

10 a §

En juridisk person med tillstånd att driva handel med skjutvapen

ska ha en föreståndare som ansvarar för verksamheten.

Föreståndaren ska ha godkänts av polismyndigheten.

10 b §

Om den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen eller, i

fråga om en juridisk person, föreståndaren för sådan verksamhet är förhin-
drad att ansvara för verksamheten ska han eller hon sätta en ersättare i sitt
ställe.

Ersättaren ska ha godkänts av polismyndigheten.

10 c §

Endast den som uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket får

godkännas som föreståndare eller ersättare.

1 Prop. 2011/12:109, bet 2011/12:JuU22, rskr. 2011/12:221.

2 Senaste lydelse 2000:147.

SFS 2012:306

Utkom från trycket
den 5 juni 2012

background image

2

SFS 2012:306

10 d §

I ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska det anges vilka ty-

per av skjutvapen och vilket antal av varje typ av skjutvapen tillståndet av-
ser. Tillståndet ger rätt att inneha de skjutvapen som anges där. Tillståndet
får förenas med villkor om hur skjutvapnen ska förvaras.

Tillståndet ger dock inte rätt att inneha andra helautomatiska skjutvapen

än sådana som har tagits in för en viss köpare.

18 §

3

Rikspolisstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling föra

separata centrala register över

1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats till-

stånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutva-
pen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvars-
makten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarre-
gistret),

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna

lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (va-
penregistret) och

3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna

lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett betydande
inflytande över en sådan juridisk person som har tillstånd att driva handel
med skjutvapen, personer som har godkänts att som föreståndare eller ersät-
tare svara för sådan verksamhet samt personer och organisationer som har
meddelats tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn eller
reparation (vapenhandlarregistret).

Det får av vapeninnehavarregistret inte framgå att en registrerad person

tillhör hemvärnets personal.

6 kap.

Återkallelse av godkännande

3 b §

Ett godkännande som föreståndare eller ersättare ska återkallas av

polismyndigheten om förutsättningarna för godkännandet inte längre finns.

Omhändertagande av vapen, ammunition och tillståndsbevis

4 §

4 Polismyndigheten ska besluta att ett vapen med tillhörande ammuni-

tion och tillståndsbevis ska tas om hand om

a) det finns risk att vapnet missbrukas, eller
b) det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas

och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.

Om risken för missbruk är överhängande, får egendomen tas om hand

även utan ett sådant beslut. En sådan åtgärd får vidtas av polismän, jakttill-
synsmän som länsstyrelsen förordnat, personal vid Kustbevakningen och
Tullverket eller särskilt förordnade tjänstemän vid länsstyrelsen. Åtgärden
ska skyndsamt anmälas till polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om
omhändertagandet ska bestå.

3 Senaste lydelse 2006:386.

4 Senaste lydelse 2000:147.

background image

3

SFS 2012:306

4 a § Om polismyndigheten har beslutat om omhändertagande enligt 4 §,
ska frågan om återkallelse av tillståndet prövas skyndsamt.

Tillståndet är ogiltigt till dess att frågan om återkallelse har prövats.
Återkallas inte tillståndet ska tillståndsbeviset omedelbart lämnas tillbaka.

6 §

5

En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig

att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till polismyndigheten på
den ort där patienten är folkbokförd. Anmälan behöver inte göras om det
med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har
tillstånd att inneha skjutvapen.

Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket gäller även

i fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller ut-
redning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,
m.m.

9 kap.

1 §

Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller

överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha
vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst ett år.

Om brottet är grovt döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex må-

nader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det sär-
skilt beaktas om

1. vapnet har innehafts på allmän plats, i ett fordon på allmän plats eller

inom ett skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs,

2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet, eller
3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen.
Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms

till böter eller fängelse i högst sex månader.

2 §

6

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtli-

gen eller av oaktsamhet

a) missbrukar rätten att inneha ett skjutvapen genom att använda det för

något annat ändamål än det som han eller hon är berättigad till,

b) bryter mot bestämmelserna om överlämnande till förvaring hos någon

annan i 5 kap. 3 § första stycket eller om transport i 5 kap. 4 § eller mot vill-
kor i fråga om förvaring av vapen som meddelats med stöd av denna lag,

c) bryter mot bestämmelserna om förvaring i 5 kap. 1–3 §§ i fråga om

skjutvapen eller ammunition som innehas av sammanslutningar, huvudmän
för museer eller auktoriserade bevakningsföretag eller i fråga om skjutvapen
som innehas av vapenhandlare,

d) innehar ammunition utan att ha rätt till det eller inte följer ett beslut att

lämna över ammunition för inlösen,

e) överlåter ammunition till någon som inte har rätt att inneha ammunitio-

nen,

f) driver handel med skjutvapen utan tillstånd,
g) medför skjutvapen i strid med bestämmelserna i 5 kap. 6 §,

5 Senaste lydelse 2006:386.

6 Senaste lydelse 2000:147.

background image

4

SFS 2012:306

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

h) bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 1 § d ge-

nom att olovligen överföra vapen eller ammunition till ett annat land, eller

i) förvarar ett skjutvapen åt någon annan utan att föreskrivet tillstånd till

förvaringen finns eller bryter mot bestämmelserna om användning vid förva-
ring i 5 kap. 3 § andra stycket.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar för otillåtet innehav av ammunition

eller överträdelse av bestämmelserna i 5 kap. 6 §.

Till ansvar för otillåten förvaring av skjutvapen åt någon annan ska inte

dömas om gärningen är belagd med straff enligt 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Registrering enligt 2 kap. 18 § första stycket 3 av fysiska personer som

har ett betydande inflytande över en juridisk person med tillstånd att driva
handel med skjutvapen behöver endast ske om lämplighetsprövningen har
skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Irja Hed
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.