SFS 2014:591 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

140591.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)2

dels att 2 kap. 17–22 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 17 och 18 §§ samt 20–22 §§ ska

utgå,

dels att i 2 kap. 10–10 b, 12 och 14 §§, 3 kap. 1 a, 6 och 8 §§, 4 kap. 2 §,

5 kap. 7 § samt 6 kap. 3 b, 4 och 4 a §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut
mot ”Polismyndigheten”,

dels att 1 kap. 8 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 1–3 a, 6

och 7 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 1
och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ”Tillstånd”,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 1 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

8 §

3

I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 1 a kap. 6–

11 §§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte ammunition som innehas av staten.

I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller

endast 2 a kap. 1–4 och 6 §§.

1 a kap. Behandling av personuppgifter i vapenregister och
vapenärenden

Personuppgiftsansvar

1 §

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av person-

uppgifter i vapenregister och vapenärenden.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av

2 kap. 21 § 1999:74

2 kap. 10 § 2012:306

2 kap. 22 § 2010:364

2 kap. 10 a § 2012:306

3 kap. 1 a § 2006:386

2 kap. 10 b § 2012:306

3 kap. 8 § 2006:386

2 kap. 14 § 2000:147

4 kap. 2 § 2006:386

2 kap. 17 § 2006:386

5 kap. 7 § 2000:147

2 kap. 18 § 2012:306

6 kap. 3 b § 2012:306

2 kap. 19 § 1999:74

6 kap. 4 § 2012:306

2 kap. 20 § 1999:74

6 kap. 4 a § 2012:306.

3 Senaste lydelse 2011:467.

SFS 2014:591

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:591

2 §

Polismyndigheten ska utse ett eller flera personuppgiftsombud för be-

handlingen av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden.

Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgifts-

lagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

Behandling av känsliga personuppgifter

3 §

Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som

är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa
eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de kompletteras

med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt
för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också
behandlas om det är nödvändigt för diarieföring eller om uppgifterna har läm-
nats till Polismyndigheten i en anmälan eller liknande och behandlingen är
nödvändig för handläggningen.

4 §

Vid sökning i personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får

uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller
sexualliv inte användas som sökbegrepp.

Tillgången till personuppgifter

5 §

Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman

behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Rättelse och skadestånd

6 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som avses i 15 §.

Vapenregister

7 §

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra sepa-

rata register över

1. personer och organisationer som enligt denna lag har meddelats till-

stånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen
samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten
har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),

2. de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna

lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna
(vapenregistret), och

3. personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag

att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett betydande infly-
tande över en sådan juridisk person som har tillstånd att driva handel med
skjutvapen, personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare
svara för sådan verksamhet samt personer och organisationer som har medde-
lats tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn eller repara-
tion (vapenhandlarregistret).

background image

3

SFS 2014:591

Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som Försvars-

makten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal. Registret får inte
användas för att göra automatiserade sammanställningar över personer som
tillhör hemvärnets personal.

Vapenregistrens ändamål

8 §

Vapenregistren ska ha till ändamål att

1. underlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, och
2. ge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, för-

hindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott
med anknytning till skjutvapen.

Bevarande och gallring av uppgifter i vapenregister

9 §

Uppgifter i vapenregister får inte bevaras där längre än vad som behövs

för något av de ändamål som anges i 8 §.

10 §

Utan hinder av vad som sägs i 9 § ska uppgifter om skjutvapen och

sådana vapendelar som avses i 2 a kap. bevaras i vapenregister i 20 år.
Detsamma gäller uppgifter om namn, adress och organisations- eller person-
nummer avseende den som har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller
tillstånd att driva handel med skjutvapen.

11 §

Uppgifter i vapeninnehavarregistret om personer som tillhör hemvär-

nets personal ska gallras när Försvarsmakten har meddelat att uppgiften inte
längre är aktuell.

Utlämnande av uppgifter i vapenregister

12 §

Personuppgifter som behandlas i vapenregister och som är nödvändiga

för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för
att framställa sådan statistik.

13 §

Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter som be-

handlas i vapenregister lämnas till

1. Interpol eller Europol, eller till en polismyndighet eller åklagarmyndig-

het i en stat som är ansluten till Interpol, om det behövs för att myndigheten
eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller
beivra brott, eller

2. utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst.
Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig

organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse
som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

14 §

Säkerhetspolisen får medges direktåtkomst till vapenregister.

Ytterligare föreskrifter

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

ytterligare föreskrifter om

background image

4

SFS 2014:591

1. förande av vapenregister,
2. åtkomst till uppgifter i registren,
3. digital arkivering, och
4. att personuppgifter som behandlas i vapenregister får lämnas ut även i

andra fall än som avses i 12–14 §§.

2 kap.

7 §

Om tillstånd att inneha skjutvapen meddelas någon som ska förvärva ett

sådant vapen, gäller tillståndet under förutsättning att förvärvet görs inom sex
månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten
bestämmer.

4 kap.

4 §

4

Skjutvapen som ska skrotas ska lämnas till Polismyndigheten. Den som

lämnar ett vapen för skrotning ska bifoga tillståndsbeviset.

5 kap.

3 §

5

En innehavare får lämna över sitt skjutvapen eller sin ammunition till

någon annan för förvaring om han eller hon inte själv kan ta hand om egen-
domen eller om det annars finns särskilda skäl. För sådan förvaring krävs till-
stånd om inte utlåning i motsvarande fall är tillåten enligt 3 kap. Vid till-
ståndsprövningen ska Polismyndigheten särskilt beakta möjligheten för mot-
tagaren att erbjuda en säker förvaring. Tillståndet ska tidsbegränsas.

Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har till-

stånd att inneha vapen av samma typ.

5 §

När det finns särskild anledning till det får Polismyndigheten även i

annat fall än som avses i 2 kap. besluta att tillstånd att inneha skjutvapen ska
förenas med villkor att vapnet ska förvaras på visst sätt.

6 kap.

1 §

6

Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sve-

rige ska återkallas av Polismyndigheten om

a) tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
b) tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten till-

träde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,

c) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
d) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara skjutvapen hos

någon annan.

4 Senaste lydelse 2006:386.

5 Senaste lydelse 2000:147.

6 Senaste lydelse 2000:147.

background image

5

SFS 2014:591

2 §

7

Ett tillstånd att inneha ammunition ska återkallas av Polismyndigheten

om

a) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns,
b) tillståndshavaren har missbrukat sin ammunition, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

3 §

8

Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska återkallas av Polis-

myndigheten om

a) tillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,
b) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.
Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en be-

stämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med
stöd av lagen.

Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd att

ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.

3 a §

9

Ett tillstånd att låna skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten

om

a) innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,
b) förutsättningar för tillståndet inte längre finns, eller
c) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.

6 §

10

En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig

att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till Polismyndigheten.
Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står
klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen.

Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket gäller även i

fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller utred-
ning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål,
m.m.

7 §

11

Om Polismyndigheten får kännedom om omständigheter som kan

medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha
skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om
dessa omständigheter.

7 kap.

3 §

Innehavare av ett skjutvapen eller ammunition som ska lösas in är skyl-

dig att enligt Polismyndighetens beslut lämna över vapnet eller ammunitionen
till myndigheten eller den som myndigheten bestämmer. Om det finns ett till-
ståndsbevis eller någon annan motsvarande handling, ska även den lämnas
över till Polismyndigheten.

7 Senaste lydelse 2000:147.

8 Senaste lydelse 2006:386.

9 Senaste lydelse 2006:386.

10 Senaste lydelse 2012:306.

11 Senaste lydelse 2006:386.

background image

6

SFS 2014:591

8 kap.

2 §

Om skjutvapen eller ammunition ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo,

får Polismyndigheten besluta att egendomen tills vidare ska förvaras av myn-
digheten eller någon annan som myndigheten anvisar, när det finns särskild
anledning till det. Den som har hand om boet är i så fall skyldig att efter Polis-
myndighetens beslut lämna över vapnen och ammunitionen till den som ska
förvara egendomen.

9 kap.

7 §

12

Om någon frivilligt lämnar in skjutvapen eller ammunition till Polis-

myndigheten, får åtal mot honom eller henne för olovligt innehav av vapnet
eller ammunitionen väckas av åklagaren endast om det är motiverat från all-
män synpunkt.

10 kap.

1 §

Polismyndighetens beslut enligt denna lag som gäller en fysisk person

får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var
folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.

I övriga fall överklagas beslut enligt denna lag till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets det första beslutet fattades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 §

Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna lag ska gälla

omedelbart, om inte annat förordnas. Polismyndighetens beslut om återkal-
lelse av handelstillstånd ska dock gälla omedelbart endast i de fall det har för-
ordnats i beslutet. Ett sådant förordnande får meddelas om det finns särskilda
skäl.

11 kap.

1 §

13

Regeringen får meddela föreskrifter om att

a) denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga om

andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är sär-
skilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga
säkerhet,

b) anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjut-

vapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat på ett
visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,

c) bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla innehav av skjut-

vapen som lämnats över från staten till

– statliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, rädd-

ningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

– den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, eller
– frivilliga försvarsorganisationer,

12 Senaste lydelse 2000:147.

13 Senaste lydelse 2006:386.

background image

7

SFS 2014:591

d) tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition från

Sverige till ett annat land,

e) den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett

skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska använda
vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten, och

f) denna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som en

företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i
Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.

2 §

14

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

a) undantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,
b) krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt

som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,

c) krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och

vad som i övrigt ska gälla vid sådan handel,

d) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och

reparation av skjutvapen,

e) krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av

andra vapen än effektbegränsade vapen och på sammanslutningars förvaring
av ammunition,

f) de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt

denna lag,

g) utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att

inneha skjutvapen i Sverige,

h) förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer bo-

satta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,

i) krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt i

ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet,

j) vilka sammanslutningar som ska anses uppfylla kraven i 2 kap. 3 § b för

att kunna meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, och

k) vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga om transport

av skjutvapen och ammunition.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

14 Senaste lydelse 2006:386.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.